ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Özgün Araştırma
Periferik Vestibüler Hastalıklarda o-VEMP ve v-HIT Test Sonuçlarının Kalorik Test Sonuçları İle Karşılaştırılması
1 Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Doktora Programı Öğrencisi, Ankara, Türkiye  
2 Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara, Türkiye  
3 Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Odyoloji Ünitesi, Ankara, Türkiye  
4 Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara, Türkiye  
JAREM 2017; 7: 26-31
DOI: 10.5152/jarem.2017.1219
Anahtar Kelimeler: Kalorik test, oküler VEMP, video head impulse test, periferik vestibüler hastalık, vestibüler hipofonksiyon, kanal paralizi
Özet

Amaç: Periferik vestibüler hastalıklarda oküler vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyel (o-VEMP) ve video head impulse (v-HIT) test sonuçlarını kalorik test sonuçları ile karşılaştırmak. Vertigolu hastaların değerlendirilmesinde test sıralaması içim bir algoritma oluşturmak.

 

Yöntemler: Baş dönmesi şikayeti ile müracaat eden hastaların tam bir kulak burun boğaz muayenesi yapıldıktan sonra hastaların videonistagmografi, o-VEMP ve v-HIT testlerinin yapılmış ve hepsinin temporal MR tetkikleri yapılmıştır. Odyovestibüler inceleme ve radyolojik görüntüleme sonrasında santral patoloji düşünülen hastalar, benign paroksismal pozisyonel vertigosu olan hastalar ve vestibüler migren tanısı konulan hastalar ve planlanan test bataryasının uygulanamadığı hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Çalışmaya kriterleri sağlayan ilk 30 hasta dahil edilmiştir.

 

Bulgular: Hastaların 22’sinde (%73,3) kanal paralizi tespit edilmiştir. On dokuz hastada (%63,3) VEMP testi patolojik olarak tespit edilirken, v-HIT testi ise sadece 8 hastada (%26,7) patolojik olarak tespit edilmiştir. Kanal paralizi olan 22 hastanın 17 sinde (%77,3) VEMP +/- v-HIT patolojisi mevcuttur. İki test birlikte ele alındığında vestibüler hipofonksiyonu tespit etmede sensitivite %77,3 spesivite ise %80,1 olarak bulunmuştur.

 

Sonuç: VEMP testi ve v-HIT testi vestibüler hipofonksiyonu belirlemede kalorik testin yerini almaya yeterli olabilecek düzeyde gözükmemektedir. Ancak her iki test birlikte vertigolu hastanın değerlendirmesinde başlangıç testi olarak kullanılabilir. İki testten herhangi biri patolojik elde edildiğinde kalorik test yapmaya gerek olmayacaktır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 04.07.2018