ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Özgün Araştırma
Erken Dönem Akut Solunum Sıkıntısı Sendromlu Hastalarda Metilprednizolon Tedavisinin Etkileri
1 Clinic of Anaesthesiology and Reanimation, Mehmet Akif İnan Training and Research Hospital, Şanlıurfa, Turkey  
2 Clinic of Anesthesiology and Reanimation, Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
3 Clinic of Anaesthesiology and Reanimation, Private Koşuyolu Medipol Hospital, İstanbul, Turkey  
4 Clinic of Anaesthesiology and Reanimation, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
JAREM 2018; 8: 34-38
DOI: 10.5152/jarem.2017.1528
Anahtar Kelimeler: Akut solunum sıkıntısı sendromu, metilprednizolon, mekanik ventilasyon, mortalite
Özet

Amaç: Yüksek insidansı ve kötü sonuçlarına rağmen, akut solunum sıkıntısı sendromunda (ARDS) özel bir tedavi yoktur. Çeşitli çalışmalarda birçok farmakolojik ajan araştırılmıştır, ancak etkinliği kanıtlanmış tedavi seçenekleri sınırlıdır. Çalışmamızın amacı, erken dönem ARDS'de metilprednizonon tedavisinin mortalite ve morbidite üzerine etkisini belirlemektir.

 

Yöntemler: Ocak 2008 - Aralık 2012 tarihleri arasında mekanik ventilasyon (MV) uygulanan 47 ARDS'li hasta bu çalışmaya dâhil edildi. Hastalar, metilprednizolon grubu (22 hasta) ve kontrol grubu (25 hasta) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Metilprednizolon grubundaki kişiler ilk gün 2 mg/kg intravenöz yükleme dozunu takiben, 2-15. günlerde 6 saatte bir 0,5 mg/kg ve 16-22 günlerinde her 6 saatte 0,25 mg/kg'lık metilprednizolon infüzyonu aldılar.

 

Bulgular: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, metilprednizolon grubunda MV'den ayrılma oranı anlamlı olarak daha yüksek (p=0,005), MV süresi daha kısa (p=0,021) ve mortalite oranı daha düşük idi (p=0,013). Kaplan Meier analizinde, metilprednizolon grubundaki sağkalım olasılıkları kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha yüksekti (p=0,022). Ek olarak, metilprednizolon grubunda akciğer hasarı skoru, çoklu organ disfonksiyon sendromu skoru ve C-reaktif protein değerleri daha düşüktü. Ancak, her iki grup arasında ARDS’nin geliştiği gün, ARDS süresi ve hastanede kalış süresi bakımından farklılık yoktu.

 

Sonuç: Çalışmamız ARDS tanısı alan hastalarda, erken metilprednizolon tedavisinin pulmoner ve ekstra pulmoner organ fonksiyonlarında anlamlı düzelme sağladığını, MV'den ayrılma olasılığını arttırdığını ve mortaliteyi azalttığını göstermiştir.

 

 

Cite this article as: Bingöl Tanrıverdi T, Koltka EN, Özcan HG, Erdem E, Güra Çelik M. Effect of Methylprednisolone Treatment in Patients with Early Acute Respiratory Distress Syndrome. JAREM 2018; 8: 34-8.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019