ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji, İstanbul, Türkiye  
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji, Bursa, Türkiye  
3 Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji, İstanbul, Türkiye  
JAREM ; : -

Özet

AMAÇ: Bu çalışmada fleksibl sistoskopi uygulanan erkek hastalarda %2 lidokainli jel ve %2 lidokainli jel -diklofenak kombinasyonunun ağrı üzerine etkilerini araştırılması amaçlandı.


GEREÇ VE YÖNTEMLER: 04/2016 ve 04/2017 tarihleri arasında altüriner sistem semptomları ve mesane tümörü nedeniyle kontrol fleksibl sistoskopi uygulanan erkek hastalar alındı. Aktif üriner enfeksiyonu olan, üretra darlığı olan, sistoskopi esnasında biyopsi, kateter çekme yada yerleştirme gibi ilave işlem uygulanan, mükerrer sistoskopileri olan ve duyusal nörolojik defisiti olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Hastalar kullanılan analjezi türüne göre 2 gruba ayrıldı. Grup I’deki 116 hastaya %2 lidokainli jel, grup II’deki 109 hastaya jele ilaveten intramuskuler 75 mg diklofenak uygulandı. Jel grubunda işlemden 15 dakika önce ve hemen işlem öncesi üretraya 10’ ar cc %2 lidokainl jel instile edildi. Diğer gruba ise aynı jel instilasyonuna ilaveten yarım saat önce intramuskuler 75 mg diklofenak uygulandı. Tüm işlemler aynı ürolog tarafından gerçekleştirildi. İşlem sonrası hastalara VAS skorları dolduruldu ve gruplar karşılaştırıldı.


BULGULAR: Grup I’deki hastaların ortalama 61±13,1yıl iken Grup II’de 59±13,2yıldı (p=0,060). Ortalama işlem süresi Grup I’de 341±42,7ve Grup II’de 342±51,1saniyeydi (p=0,586). Gruplar arasında ağrı skorları arasında istatistiksel olarak fark saptandı. (Grup I: 6,1±2,5, Grup II: 4,3±1,7, p<0.001).


SONUÇ: Erkeklerde fleksibl sistoskopide %2 lidokainli jel kullanımına yarım saat önceden yapılan intramuskuler diklofenak ilavesi ile sadece üretral jele nazaran daha etkili bir analjezi sağlanmaktadır.


Cite this article as: Özkan A, Çilesiz NC, Kalkanlı A, Günseren KÖ, Onuk Ö, Hazar Aİ, et al. Comparison of local anesthetic efficacy of lidocaine gel and lidocaine gel-intramuscular diclofenac combination in patients undergoing flexible cystoscopy. JAREM 2018; DOI: 10.5152/jarem.2018.2056

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019