ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Özgün Araştırma
Periton Diyalizi Hastalarında ADMA Düzeyi ile Kardiyovasküler Parametreler Arasındaki İlişki: Bir Biyoimpedans Çalışması
1 Department of Nephrology, İstanbul Medipol University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Clinic of Nephrology, Health Sciences University İstanbul Haseki Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
3 Department of Nephrology, Bezmialem Vakif University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
4 Clinic of Internal Medicine, Health Sciences University İstanbul Haseki Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
5 Clinic of Biochemisty, Health Sciences University Haseki Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
6 Department of Cardiology, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey  
JAREM 2018; 8: 147-152
DOI: 10.5152/jarem.2018.1998
Anahtar Kelimeler: Asimetrik dimetilarginin (ADMA), biyoimpedans analizi, diyaliz, kardiyovasküler hastalık, periton diyalizi, üremik hastalar
Özet

Amaç: Kardiyovasküler hastalıklar diyaliz hastalarında mortalitenin en sık nedenidir. Asimetrik dimetilarginin (ADMA) düzeyleri ile aterogenezin ilk basamağı olan endotelyal disfonksiyon arasındaki ilişki gösterilmiş olup, ADMA kardiyovasküler hastalıklar için geleneksel olmayan bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Periton diyalizi (PD) hastalarında hipervolemi ve kalp yetmezliği prevalansının yüksek olduğunu göz önüne alarak, çalışmamızda ADMA ile diğer biyokimyasal parametreler, ekokardiyografi bulguları ve vücut sıvı dağılımının belirlenmesinde geçerli bir yöntem olan biyoimpedans analizi sonuçları ile ilişkisini araştırmayı hedefledik.


Yöntemler
: Kronik PD tedavisi gören 21 hasta çalışmaya alındı. Biyoimpedans analizi için BCM (Body Composition Monitor H02.201.1®) cihazı kullanıldı. ADMA düzeyleri ELISA kiti  ile çalışıldı. 


Bulgular
: Yirmi bir hastanın 13’ü kadın 8’i erkek idi. PD modalitesi 12 hastada CAPD, 5 hastada APD ve 4 hastada CCPD idi. Hastaların 18’i (%85) hipertansif, 9’u ise (%42) dislipidemik idi. Son dönem böbrek yetmezliğinin etyolojisi 8 hastada (%38) diyabetik nefropati idi. 13 hastanın günlük idrar volümLeri ortalama 1402±636 mL iken, geri kalan 8 hasta ise anürik idi. Ortalama sistolik ve diyasyolik kan basınçları sırasıyla 124,5±36,8 mmHg ve 79,8±11,7 mmHg idi. Hastaların ortalama ADMA düzeyi 87,6±58,2 µmol/L (18,54-247,34 µmol/L) bulundu. Ortalama ADMA seviyesi hipertansif hastalarda normotensif olanlara göre istatistiksel açıdan anlamLı olarak daha yüksek tespit edildi (95,8±58,8 µmol/L ve 41,0±27,9 µmol/L; p=0,045). Tek değişkenli analizde ADMA düzeyi ile ilişkili bulunan parametreler, ürik asit (r=0,681, p=0,001), sol ventrikül diyastol sonu çapı (LVESD) (r=0,509, p=0,019), intrasellüler sıvı miktarı (r=0,606, p=0,004), ekstrasellüler sıvı miktarı (r=0,471, p=0,031), diyalizat/plazma kreatinin oranı (r=0,452, p=0,04), vücut yüzey alanı (r=0,52, p=0,016), total vücut suyu (r=0,581, p=0,006) ve yağsız vücut kitlesi (r=0,528, p=0,014) olarak saptandı. Çok değişkenli analizde ise sadece ürik asit düzeyi, intrasellüler su, LVESD ve diyalizat/plazma kreatinin oranı istatistiksel olarak ADMA düzeyi ile ilişkili bulundu.


Sonuç
: PD hastalarında kardiyovasküler riskin belirlenmesinde ADMA düzeyi yararlı bir marker olarak kullanılabilir. Serum ürik asit düzeyi ve LVESD, ADMA düzeyi ile yakından ilişkilidir. Biyoimpedans analizi sonuçları ADMA düzeyi ile total vücut sıvısı arasındaki ilişkiyi desteklemektedir.


Cite this article as
: Şumnu A, Cebeci E, Öztürk S, Gürsu M, Kasapoğlu E, Özkan O, et al. Relationship of ADMA Levels with Cardiovascular Parameters in Patients with Peritoneal Dialysis: A Bioimpedance Analysis Study. JAREM 2018; 8(3): 147-52.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019