ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Özgün Araştırma
Subakromial Sıkışma Sendromlu Hastalarda D Vitaminin Etkileri
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, University of Health Sciences İstanbul Physical Medicine Rehabilitation Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, University of Health Sciences İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
JAREM 2019; 9: 61-65
DOI: 10.5152/jarem.2019.2126
Anahtar Kelimeler: Subakromial sıkışma sendromu, D vitamini, ağrı, dizabilite
Özet

Amaç: Subakromial sıkışma sendromu, klinikte omuz ağrısının en sık nedenlerinden biridir. Vitamin D eksikliği, birçok hastalıkta ağrı ve fonksiyon kaybına neden olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, subakromial sıkışma sendromu tanısı olan hastalarda, D vitaminin klinik özellikler, ağrı ve dizabilite ile ilişkisini araştırmaktır.

 

Yöntemler: Subakromial sıkışma sendromu tanısı ile başvurmuş olan hastaların yaş, cinsiyet, etkilenen taraf, hastalık süresi, 25-OH vitamin D ve diğer laboratur bulguları ile omuz hareket açıklıkları, omuz ağrıları için Vizuel Analog Skala (VAS) ve Kol-omuz-el dizabilite (DASH) anketinden aldıkları skorları hasta dosyalarından kaydedildi. Hastalar, 25-OH vitamin D düzeylerine göre 3 gruba ayrıldı (Grup 1: <10ng/mlt, Grup 2: 10-20 ng/mlt, Grup 3: <20ng/mL). Hastaların 25-OH vitamin D düzeyleri ile demografik ve klinik özellikleri arasındaki ilişki değerlendirildi.

 

Bulgular: Çalışmaya seksen hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 51,99±11,14 yıldı. Çalışmaya dahil edilen hastaların elli beşi kadın, yirmi beşi erkekti. Ortalama semptom süresi 6,32 aydı. Grup 1’de VAS, Grup 3’e göre anlamlı şekilde yüksekti. DASH skorları ve eklem hareket açıklıkları incelendiğinde gruplar arasında istatistiksel anlamlı farklılık gözlenmedi. Ayrıca VAS ile 25-OH vitamin D arasında istatistiksel olarak negatif yönde anlamlı korelasyon saptandı.

 

Sonuç: Bu çalışma ile, subakromial sıkışma sendromu olan hastalarda vitamin D’nin ciddi eksikliğinin omuz ağrısı ile ilişkili olabileceği sonucuna varılmıştır. Bu yüzden şiddetli ağrısı olan subakromial sıkışma sendromu olan hastalarda D vitamini düzeyi de akılda tutulmalıdır.

 

Cite this article as: Yavuz Keleş B, Vural M, Ersoy S, Önder B, Bardak AN. The Effects of Vitamin D in Patients with Subacromial Impingement Syndrome. JAREM 2019; 9(2): 61-5.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019