ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Özgün Araştırma
Yüzeyel Mesane Tümörlerinde Profilaktik Olarak İntravezikal Uygulanan BCG ve İnterferon Alfa 2A Sağaltımının Klinik Sonuçları
1 Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
JAREM ; : -
DOI: 10.5152/jarem.2017.1540
476 kez okundu, 125 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Yüzeyel mesane tm, BCG, interferon Alfa 2A, immunoterapi
Özet

Amaç: Yüzeyel kasa invaze olayan mesane tümörlerinde tedavi transüretral rezeksiyon (TUR) dur. Yeterli rezeksiyona rağmen bu tümörler rekürrens ve progresyon riski taşırlar. Çalışmamızda bu grup hastalarda rekürrens ve/veya progresyonu önlemede BCG ve İnterferon 2A etkinliğini karşılaştırmayı amaçladık.

 

Yöntemler: Bu çalışmada, 1992-1996 yılları arasında yüzeyel mesane tümörü tanısı ile üroloji kliniğinde takip edilen primer veya rekürren 58 hastanın sonuçları değerlendirildi. Hastalar BCG (n=29) ve İnterferon Alfa 2A (n=29) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Gruplar tedavi sonrası rekürrens açısından karşılaştırıldı.

 

Bulgular: Hastaların yaşı 48’i erkek 10’u kadın olup yaşları 31-78 (ortalama 59,1) idi.38 hastada primer tümör 20 hastada sekonder tümör mevcuttu.22 hastanın tümörü soliterken 36 hastada multipl lokalizasyonda tümör izlendi.

 

Sonuç: BCG yüzeyel mesane tümörlerinde progresyon ve rekürrensi önlemede ilk seçilecek ve en etkili ilaçtır. İnterferon alfa 2A da rekürrensleri önlemek amacıyla intravesikal tedavide kullanılabilmekle beraber, etkinliği daha düşük ve tedavi maliyeti yüksektir. Standart tedavilerde değil de sadece özenle seçilmiş vakalarda kullanılması uygundur. (JAREM 2017; 7)

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 23.01.2018