ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Özgün Araştırma
Mastoidektomi Uygulanan Hastalarda Tur Çalışmasının Oluşturduğu Titreşimin Fasiyal Sinir Motor Fonksiyonlarına Etkisi
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
JAREM 2017; 7: 82-85
DOI: 10.5152/jarem.2017.1251
Anahtar Kelimeler: Mastoidektomi, cerrahi tur, fasiyal sinir
Özet

Amaç: Mastoidektomi sırasında turun oluşturduğu vibrasyonun, fasial sinirin motor fonksiyonları üzerine bir etkisinin olup olmadığı; varsa bu etkilenmenin tur kullanma süresi ile ilgilisinin araştırılması amaçlandı.

 

Yöntemler: Kronik Otitis Media (KOM) tanısı ile mastoidektomi uygulanan 23 hastaya, preoperatif ve postoperatif olarak bilateral fasiyal sinir elektronörografisi yapıldı. Operasyon sırasında turlama süresi hesaplanarak fasiyal sinir üzerindeki muhtemel hasar ve bu hasarın turlama süresi ile olan ilişkisi araştırıldı.

 

Bulgular: Çalışma 23 hasta üzerinde gerçekleştirildi. Hastaların 10 (%43,5)’u erkek, 13 (%56,5)’ü kadındı. Yapılan istatistiksel analizde fasiyal sinir motor fonksyonlarında anlamlı bir bozulma saptanmadı (p>0,05).

 

Sonuç: Günümüzde fasiyal sinirin mastoidektomi sırasında sadece direk temas ile hasarlanabileceği düşünülmektedir. Ancak turun yarattığı vibrasyon ve ısı sonucu fasiyal sinir zedelenebilir. Bu nedenle mastoid kavitede gereksiz ve kör uçlar kullanılarak yapılan turlamadan kaçınılmalıdır.

 

Cite this article as: Topak M, Kökeş Ü, Paltura C, Develioğlu ÖN, Çağlar E. Vibration Effect of Drill on Facial Nerve Motor Functions During Mastoidectomy. JAREM 2017; 7: 82-5.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 13.03.2019