ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Özgün Araştırma
Solid Meme Lezyonlarının Karakterizasyonunda Ultrason Elastografinin Tanısal Değeri
1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye  
2 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye  
3 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye  
JAREM 2017; 7: 74-81
DOI: 10.5152/jarem.2017.1246
Anahtar Kelimeler: BI-RADS, elastografi, solid meme lezyonları, ultrason
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, solid meme lezyonlarının karakterizasyonunda ultrason (US) strain (gerinim) elastografinin tanıya katkısını araştırmaktır.

 

Yöntemler: Memesinde solid lezyon saptanan ve biyopsi kararı alınan, yaşları 19-80 arasında değişen, 1’i erkek 74’ü kadın toplam 75 hasta çalışmaya dahil edildi. Toplam 75 lezyon, aynı seansta B-mod US ve US elastografi ile değerlendirildi. Lezyonlar, B-mod US ile “Meme Görüntüleme Raporlama ve Veri Sistemi” (BI-RADS) kapsamında sınıflandırıldı. Sonrasında lezyonlar, US elastografi yöntemi ile, Tsukuba skorlama sistemine göre 5 farklı skorla değerlendirildi ve ayrıca lezyonların “gerinim oranı” değeri hesaplandı.

 

Bulgular: Histopatolojik değerlendirmede lezyonların 47’si (%62,66) benin, 28’i (%37,33) malin olarak raporlandı. Tsukuba skorlama yöntemiyle, benin ve malin lezyonların ortalama skorları sırasıyla 2,31 ve 3,96 idi. “gerinim oranı” ortalaması, malin lezyonlarda 4,97±2,94 (0,96-13,20), benin lezyonlarda 2,27±1,41 (0,5-5,84) olarak hesaplandı. Malin lezyonların ortalama “gerinim oranı” değerleri benin lezyonlardan istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksekti (p<0,05). Duyarlılığı en yüksek yöntem %89,3 ile BI-RADS, özgüllüğü en yüksek yöntem ise %93,6 ile Tsukuba skorlama yöntemi idi. B-mod US’nin yanıldığı 8 hastanın 6’sında (%75) elastografik inceleme sonucu değiştirdi.

 

Sonuç: US elastografi, solid meme lezyonlarının karakterizasyonunda B-mod US’yi tamamlayıcı bir tetkik olarak doğru tanıya katkı sağlayıp, gereksiz biyopsi sayısını azaltabilir.

 

Cite this article as: Türker MF, Tok S, Akça T, Karabacak T, Esen K, Balcı Y, et al. Diagnostic Value of Ultrasound Elastography Characterization of Solid Breast Lesions. JAREM 2017; 7: 74-81.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 24.09.2018