ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Özgün Araştırma
Bingöl İlinde Çocuk Yaş Gruplarında Hepatit A Seroprevalansı
1 Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Bölümü, Bingöl, Türkiye  
2 Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, Bingöl, Türkiye  
JAREM 2018; 8: 15-18
DOI: 10.5152/Jarem.2018.1348
Anahtar Kelimeler: Çocuk, hepatit A, seroprevelans
Özet

 

Amaç: Hepatit A virüs (HAV) enfeksiyonu dünyada ve ülkemizde yaygın olarak görülen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Ciddi morbidite ve mortalite nedeni olabilen hastalığın yaygınlığı sosyo-ekonomik koşullarla ve çevresel faktörlerle yakından ilişkilidir. Bu çalışmada Bingöl ilindeki çocuk yaş gruplarında Hepatit A seroprevalansının araştırılması amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Bu çalışmada Ocak 2010-Haziran 2016 tarihleri arasında hastanemize başvuran ve çeşitli nedenlerle HAV Ig G ve HAV Ig M tetkikleri istenen toplam 4211 çocuk hastanın sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Kategorik değişkenler arasındaki istatistiksel farkın belirlenmesinde ki-kare testi kullanılmıştır.

 

Bulgular: Çalışmaya alınan olguların yaş ortalaması 8,9±5,8 yıl (minimum-maksimum: 0-18 yıl) idi. Olguların %44,5’i erkek, %55,5’i kız cinsiyette idi. Toplam HAV Ig G seropozitiflik oranı %58 olarak tespit edildi. Anti-HAV Ig G seropozitiflik oranları yaş gruplarına göre incelendiğinde, <2 yaş; %54,2, 2-6 yaş arası; %38,2, 7-10 yaş arası; %49,6 ve 11-18 yaş arası; %78,2 idi. Toplam HAV Ig M seropozitiflik oranı %11,6 olarak tespit edildi. Anti-HAV Ig M pozitiflik oranı aylara göre incelendiğinde en yüksek Aralık (%17,9) ve Kasım (%17,1), en az ise Mayıs (%4,6) ve Haziran (%5,2) aylarında olduğu izlendi.

 

Sonuç: Akut Hepatit A olgularının sıklığının Aralık ve Kasım aylarında arttığı ve Hepatit A Ig G seropozitifliğinin 2 yaştan sonra, yaş ile birlikte arttığı tespit edilmiştir. İki yaş altındaki olgularda ise HAV Ig G seropozitifliğinin yüksek, HAV Ig M seropozitifliğinin düşük olduğu bu durumun anneden geçen antikorlar ve aşılama ile ilişkili olduğu düşünülmüştür.

 

Cite this article as: Duran İ, Nazik S. Seroprevalence of Hepatitis A in Pediatric Age Groups in Bingöl Province. JAREM 2018; 8: 15-8.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019