ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
JAREM ; : -

Özet

Amaç: Bu çalışmada transrektal prostat biyopsi (TRUS-Bx) öncesi ve sonrası hastaların erektil fonksiyonundaki değişimi ve bu değişime etki edebilecek faktörleri değerlendirdik.

 

Materyal ve Metod: Kliniğimizde 6 aylık süre içinde TRUS-Bx yapılan toplam 126 hasta değerlendirildi. İlk değerlendirmede prostat kanseri teşhisi alanlar, daha önce biopsi yapılmış olanlar ve re-biopsi yapılacak olanlar dahil edilmedi. Tüm hastaların işlem öncesi Uluslararası Erektil İndeksi-5 (IIEF-5), Uluslarası prostat semptom skoru (IPSS), prostat volümü (PV), prostat spesifik antijen (PSA) değerleri işlem sırasında vizüel analog skala (VAS) değerleri kaydedildi. İşlem sonrası 1., 3. ve 6.aydaki IIEF skorları kaydedildi. Hastalara kontrollerinde komplikasyonları sorgulanıp not edildi. Çalışma sonunda veriler toplanıp istatistiksel analiz yapıldı.

 

Bulgular: Hastaların yaş ort. 65,5±2,56  olarak hesaplandı. Hastaların biopsi öncesi ort. PSA değeri 8,1±0,84 ng/ml, IIEF skoru 23,49±2,14 , IPSS değeri 10,2±0,95, prostat volümü 55±4,3 cc olarak hesaplandı. Başlangıca göre biyopsi sonrası 1. aydaki ort. IIEF skoru 19,03±1,8 istatistiksel anlamlı olarak düşük saptandı (p=0.023) Üçüncü ve 6.aydaki  IIEF skorlarında ise (22,1±2,1 vs 22,5±2,08) başlangıca göre fark saptanmadı (p>0.05). IPSS değerlerinde istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Hastaların 1.aydaki IIEF skoru ve ED derecesindeki kötüleşmenin IPSS,PV,yaş,VAS ve PSA değerlerinden bağımsız olduğu hesaplandı. Biopsi sonrası komplikasyon gelişen (hematüri, hematospermi, üriner retansiyon, ürisner sistem enfeksiyonu) 58 hastanın ve gelişmeyen 68 hastanın  1.ay ort. IIEF değerleri ve IIEF değerlerindeki düşüş (17,8±0,9; 5.4±0.68 vs 21,95±0,68; 1.95±0.43 ) arasında istatistiksel anlamlı fark saptandı (p=0.038);(p=0.018).

 

Sonuç: TRUS-biopsi yapılan hastalarda özellikle erken dönemlerde erektil fonksiyonda kayıp görülebilmektedir. Ancak bu kötüleşme biopsi sonrası 6.aya kadar neredeyse tamamen düzelmektedir. Bu erektil fonksiyon kaybı  komplikasyon gelişen hastalarda istatistiksel anlamlı olarak daha fazla görülmüştür.


Cite this article as: Hazar Aİ, Çilesiz NC. Evaluation of erectile dysfunction and risk factors after prostate biopsy. JAREM 2018; DOI: 10.5152/jarem.2018.2066

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019