ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Özgün Araştırma
Titanyum - Trombositten Zengin Fibrin Otogreftinin Etkinliği: Ön Bildiri
1 Department of Ophthalmology, Bezmialem Vakıf University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Periodontology, Bezmialem Vakıf University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
JAREM 2018; 8: 91-95
DOI: 10.5152/jarem.2018.1908
Anahtar Kelimeler: Titanyum-trombositten zengin fibrin, otogreft, piterjium
Özet

Amaç: Pterjium nedeniyle titanyum- trombositten zengin fibrin (T-PRF) otogreft uygulaması yapılan hastalarda bu tedavi yönteminin etkinliğini ve güvenilirliğini değerlendirmek.


Yöntemler
: Çalışmaya kliniğimizde primer pterjium nedeniyle titanyum-platelet rich fibrin membran otogreft uygulaması yapılan hastalar dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, cerrahi öncesi ve sonrası kontrollerde biyomikroskopik muayenede pterjium boyutu, granülasyon dokusu varlığı, nüks varlığı, uygulanan greftin durumu, konjonktival epitelizasyon, korneal ve diğer komplikasyonların varlığı değerlendirildi. Nüks olmaması başarı kriteri olarak kabul edildi.


Bulgular
: Toplam 12 hastanın 12 gözü çalışmaya dahil edilmiştir. Olguların 5’i erkek 7’si kadındır. Hastaların yaş ortalaması 52,1±12,6 (30-75) dır. Hastaların ortalama takip süresi 2,91±1,37 (1-5) aydır. Toplam 8 olgunun takip süresi 3 ayı geçmiştir. Toplam 2 (%16,6) olguda nüks görülmüştür.


Sonuç
: Çalışmamızda komplikasyon görülmemesi nedeniyle bu yeni cerrahi tekniğin, güvenilir olduğu gözlenmiştir. Erken sonuçlarımıza göre, pterjiyum cerrahisinde T-PRF otogreft tekniği diğer cerrahi tekniklere alternatif olarak kullanılabilir.

 


Cite this article as
: Nuhoğlu F, Çakmak Tuğcu B, Tunalı M, Özdemir H. Effectiveness of Titanium-Platelet-Rich Autograft: A Preliminary Report. JAREM 2018; 8(2): 91-5. DOI: 10.5152/jarem.2018.1908

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019