ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Özgün Araştırma
Vestibüler Şvannom Hastalarında Mikrocerrahi Sonuçları: Retrospektif Klinik Çalışma
1 Biruni Üniversite Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
4 Özel Şişli Kolan Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye  
5 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye  
JAREM 2019; 9: 80-85
DOI: 10.5152/jarem.2019.2226
Anahtar Kelimeler: Vestibüler şvannom, serebellopontin köşe tümörü, kranial sinir parezisi, radyocerrahi
Özet

Amaç: Vestibüler şvannoma vakaları, gelişen görüntüleme teknikleri sebebiyle günümüzde daha sık izlenmektedir. Bu çalışmada, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı’nda retrosigmoid kranyektomi tekniğiyle ameliyat edilen hastaların sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi.

 

Yöntemler: Kliniğimizde 2012-2017 tarihleri arasında opere edilen vestibuler şvannoma tanılı 18 hastanın radyolojik ve klinik bulguları değerlendirildi. Hastalara olası tedavi yöntemleri detaylı olarak anlatıldıktan sonra hepsinden oral ve yazılı aydınlatılmış onam alındı.

 

Bulgular: Çalışmamızda, 13 kadın ve 5 erkekten oluşan toplam 18 hasta incelendi. Kitle çapı 3cm’nin altında olan 11 hasta; 3cm’nin üstünde olan 7 hasta saptandı. Tüm hastalara retrosigmoid kranyektomi ile kitle rezeksiyonu yapıldı. Hastaların 11’inde total rezeksiyon, 7’sinde subtotal rezeksiyon yapıldı. Total rezeksiyon yapılan hastaların yedisinde (%63,6) yeni gelişen fasyal parezi izlendi. Üçer hastada (%27,2) yeni gelişen glossofarengeal ve abdusens sinir parezisi izlendi. 3cm’den büyük çaplı tümörlerde %42 oranında fasyal sinir korundu. Tüm hastaların içerisinde bir hastada (%5,5) BOS fistülü; bir hastada (%5,5) da hidrosefali gelişti.

 

Sonuç: Vestibüler şvannom olgularında, mikrocerrahi, radyocerrahi ve ‘bekle/takip et’ olmak üzere üç yaklaşım izlenmektedir. Her ne kadar 3cm’nin üstündeki tümörlerde altın standart mikrocerrahi olsa da, 3cm’nin altındaki tümörlerde tedavi planı tartışmalıdır. Yaptığımız bu çalışmada, kitle boyutu 3cm’nin altında olan ve total rezeksiyon yapılan hastaların hepsinde postoperatif fasyal parezi gelişmiştir. Total rezeksiyon yapılan hastalarda gelişen 6. ve 9. kafa çifti parezilerinin, subtotal rezeksiyon yapılan hastalarda daha az sıklıkla görülmüş olması, total-subtotal rezeksiyon kararını etkileyebilecek bir faktördür. Bu nedenle 3cm’den büyük çaplı tümörlerde mevcut nöromonitörizasyon imkanları da göz önünde bulundurularak (total rezeksiyon/subtotal rezeksiyon + radyocerrahi) tedavi planı göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Cite this article as: Can H, Dolgun M, Özgen U, Gömleksiz C, Diren F, Aydoseli A, et al. Microsurgery Results in Vestibular Schwannoma Patients: Retrospective Clinical Study. JAREM 2019; 9(2): 80-5.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019