Journal of Academic Research in Medicine
Özgün Araştırma

Cerrahi Stresin Serum Prostat Spesifik Antijen Düzeyine Etkisi

1.

Clinic of Urology, Erzincan University Mengücek Gazi Training and Research Hospital, Erzincan, Turkey

2.

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye

3.

Clinic of Urology, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

JAREM 2015; 5: 22-24
DOI: 10.5152/jarem.2014.533
Anahtar Kelimeler : Cerrahi stres, PSA, testosteron
Okunma: 284 İndirilme: 17 Online Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2019

Özet

Amaç: Akut stres yaratan invaziv cerrahi girişimler hastalarda immünolojik ve hormonal değişikliklere yol açabilir. Daha önce yapılan çalışmalarda kroner bypass, myokard infarktüsü sonrası serum prostat spesifik antijen (PSA) düzeylerinde artış görülmüştür. Çalışmamızda cerrahi stresin serum PSA düzeyi üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Çalışmamıza açık böbrek taşı cerrahisi geçiren ve PSA’yı yükseltecek herhangi bir enfeksiyöz prostat hastalığı veya prostat kanseri bulunmayan 33 hasta dahil edildi. Hastaların pre-op ve post-op 3. gün serbest (s-) ve total (t-) PSA değerleri, serum lüteinleştirici hormon (LH), folikül stimüle edici hormon (FSH), s- ve t-testosteron, C-reaktif protein (CRP), eritrosit sedimantasyon hızı, fibrinojen, albümin, ferritin düzeyleri çalışıldı. İstatiksel analiz Wilcoxon signed ranks testi kullanılarak yapıldı.

 

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 53,9±8 (40-66) idi. s- ve t-PSA, LH değerleri hariç tüm değerler post-op dönemde bazal döneme göre anlamlı değişmiştir. Cerrahi girişim sonrası endokrin cevapta CRP, fibrinojen, ferritin ve ESR gibi akut faz reaktanlarının serum seviyeleri yükselmektedir. Ancak bu çalışmada akut faz reaktanlarının aksine olarak s-, t-testosteron, albümin ve FSH düzeyleri post-op azalmıştır.

 

Sonuç: Bulgularımıza göre akut cerrahi stresin serum PSA düzeyini etkilemediği saptandı. 

Ekler
ENGLISH
ISSN2146-6505 EISSN 2147-1894
3