Journal of Academic Research in Medicine
Özgün Araştırma

Ejakülasyon Sıklığının Serum Prostat Spesifik Antijen Düzeyine Etkisi

1.

Clinic of Urology, Erzincan University Mengücek Gazi Training and Research Hospital, Erzincan, Turkey

2.

Department of Urology, İzmir University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey

3.

Clinic of Urology, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

JAREM 2015; 5: 56-59
DOI: 10.5152/jarem.2015.685
Okunma: 310 İndirilme: 17 Online Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2019

Özet

Amaç: Serum prostat spesifik antijen (PSA) düzeyleri prostat kanserinin tanısında oldukça önemlidir. PSA düzeyini prostat kanseri haricinde sistoskopi, prostat biyopsisi, prostatit ve manüplasyon gibi sebepler de yükseltebilmektedir. Ayrıca ejakülasyonun serum PSA düzeyini etkilediğine yönelik çalışmalar mevcuttur. Biz bu çalışmada ejakülasyon sıklığının serum PSA düzeyi üzerine etkisini araştırmayı amaçladık

 

Yöntemler: Çalışmaya Ekim 2009 ile Ağustos 2012 tarihleri arasında üroloji polikliniğine alt üriner sistem semptomları (LUTS) ile başvuran 48-69 yaş aralığındaki toplam 135 erkek hasta dâhil edildi. Aylık ejakülasyon sayısı 0-5 olanlar Grup 1, 6-10 olanlar Grup 2 ve 11-20 arasında olan hastalar Grup 3 olarak gruplandırıldı. Ejakülasyon sıklığına göre ayrılan üç grup (Grup 1, Grup 2 ve Grup 3) total ve serbest PSA (t/s PSA) değerleri, yaş, uluslararası prostat semptom skoru (IPSS) ve prostat volümleri, uluslararası erektil fonksiyon değerlendirme skoru (IIEF), PSA dansitesi (PSAD) açısından karşılaştırıldı.

 

Bulgular: Gruplar arasında total ve serbest PSA düzeyleri, yaş, IPSS, prostat volümü ve PSA dansitesi açısından anlamlı fark saptanmadı.

 

Sonuç: Çalışmamızda ejakülasyon sıklığının serum PSA düzeyi üzerine etkisinin olmadığı görüldü. 

Ekler
ENGLISH
ISSN2146-6505 EISSN 2147-1894
3