Journal of Academic Research in Medicine
Özgün Araştırma

Preterm Hastalarda Erken ve Geç İdyopatik Ablasyo Plsenta Vakalarının Analizi

1.

Department of Perinatology, Trakya University School of Medicine, Trakya, Turkey

JAREM 1; 1: 0-0
DOI: 10.5152/jarem.2018.2364
Anahtar Kelimeler : Ablasyo plasenta, preterm, idyopatik
Okunma: 403 İndirilme: 28 Online Yayın Tarihi: 19 Ekim 2018

Özet

 

Amaç: Preterm hastalarda erken ve geç idyopatik ablasyo vakalarının incelenmesi.

 

 

Yöntemler: 23-37 hafta arasında ablasyo plasenta tanısı alan normotansif tekil gebeler çalışmaya dahil edildi. Ablasyo plasenta için herhangi bir risk (preeklampsi, travma, sigara kullanımı, polihidroamnios vs) taşıyan gebeler çalışmadan çıkarıldı. Hastalar doğumdaki gestasyonel haftaya göre iki gruba ayrıldı. 23-32 hafta arası hastalar grup I olarak sınıflandırılırken 32-37 hafta arası olan vakalar grup II olarak sınıflandırıldı.

 

 

Bulgular: Çalışmada ortalama anne yaşı 28,3 idi. Gruplar arasında demografik özellikler açısından fark yoktu. Başvurudaki en sık şikayetGrup I de kanama (13/17, %76,4), iken Grup II de (5/11, 45,4%) en sık başvuru şikayeti ağrı idi. Erken ablasyo plasenta vakalarında makat ve transvers geliş geç ablasyo plasenta vakalarına göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0,05).

 

 

Sonuç: Ablasyo plasenta tablosunun hiçbir risk taşımayan gebelerde de gelişebileceği akılda tutulmalıdır. Ablasyo plasenta değişik klinik prezan- tasyonlarla olabileceği seyredebilmektedir. Erken ve geç preterm olgularda ablasyo pasenta klinik ve prognoz açısından farklılık gösterir.

 

 

Cite this article as: Uzun Çilingir I, Varol F, Sütçü H, İnan Cİ, Yener C, Sayın C. Analysis of Early And Late Cases of Idiopathic Abruptio Placenta in Preterm Patients. JAREM 2018; DOI: 10.5152/jarem.2018.2364

ENGLISH
ISSN2146-6505 EISSN 2147-1894
3