Journal of Academic Research in Medicine
Özgün Araştırma

Vestibuler Schwanomalarda Cyberknife ile Stereotaktik Radyoterapi Uygulanan Hastalarda Lokal Tümör Kontrolünün ve Tedavinin Yan Etkilerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

1.

Department of Radiation Oncology, Health Sciences University İstanbul Okmeydanı Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

2.

Department of Radiation Oncology, Health Sciences University Van Training and Reseacrh Hospital, Van, Turkey

JAREM 1; 1: 0-0
DOI: 10.5152/jarem.2018.2536
Okunma: 383 İndirilme: 29 Online Yayın Tarihi: 05 Aralık 2018

Özet

Amaç: Serebellopontin köşenin en sık tümörü olan vestibüler schwannom, benign nitelikte tümörler olmasına rağmen lokalizasyonları nedeniyle nadiren fatal seyretse de,semptomları hayat kalitesini bozar. Bu çalışmada vestibuler schwannomlu hastaların tedavisinde uygulanan özellikle son dönemde intrakranial tümörlerde oldukça popüler non invaziv ve keskin doz düşüşleriyle çevre dokulara minumum toksisite oluşturan CyberKnife® cihazı ile yapılan radyoterapi tedavisinin lokal tümör kontrolü, işitme fonksiyonları ve tedavinin yan etkileri açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

Yöntemler: Bu çalışmada 28 vestibüler schwannom tanılı hastaya CyberKnife® ile radyocerrahi veya sterotaktik radyoterapi uygulanmıştır. Bu olgular rutin radyolojik görüntüleme, odyolojik testler ve nörolojik fonksiyonların değerlendirilmesi ile takip edilmişlerdir. Çalışma retrospektif olarak yapılmış olup, hastalara ait veriler klinik takip arşiv dosyalarından elde edilmiştir.

 

Bulgular: Vestibuler schwannom tanılı 28 hastaya CyberKnife® ile sterotaktik radyoterapi uygulanmıştır. Hastaların ortalama takip süres 40,25 aydır. Takiplerde lokal kontrol oranı %100, yeterli düzeyde işitmesi bulunan hastalarda işitmenin korunma oranı %73,6 ve fasiyal ile trigeminal sinirlerin korunma oranı %100 olarak bulunmuştur. Tedavi sonrası işitmede bozulma olması durumuna göre olguların yaş, tedavi dozu, tümör boylarının dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır. Konformite indeksi (Cl) ve coverage’ın ise işitmenin korunmasında prediktif faktörler olarak saptanmıştır.

 

Sonuç: Literatürdeki Vestibüler Schwannomların stereotaktik radyoterapi sonuçları incelendiğinde, hastalarda lokal kontrol, işitme fonksiyonlarının makul ölçüde korunduğu ve kranyal sinirlere bağlı toksisitenin kabul edilebilir seviyelerde olduğu görülmektedir. Tedavi parametrelerinden CI ve coverage’ın tedavi sonrası işlevsel işitmenin korunması için prediktif değerler olarak bulunmuştur. Bu tedavi modalitesinin güvenilirliğini nihai olarak belirleyebilmek için takip süresi daha uzun olan hasta gruplarında randomize kontrollü prospektif çalışmalara ihtiyaç olduğu görülmektedir.

 

Cite this article as: Berber T, Günenç S. Results of Vestibular Schwannomas Treated By Cyberknife® and Stereotactic Radiotherapy: A Retrospective Study. JAREM 2018; DOI: 10.5152/jarem.2018.2536

ENGLISH
ISSN2146-6505 EISSN 2147-1894
3