Özgün Araştırma

Fetus Doğum Ağırlığının İkinci Trimesterde Anöploidi Taraması için Bakılan Biyokimyasal Marker Sonuçları ile İlişkisi

10.5152/jarem.2015.807

  • Yücel Özdemir
  • Bulat Aytek Şık
  • Bülent Tekin
  • Baki Erdem
  • Süleyman Salman

Gönderim Tarihi: 12.06.2015 Kabul Tarihi: 29.07.2015 J Acad Res Med 2016;6(1):19-23

Amaç:

İkinci trimester anöploidi taramasında maternal serumda çalışılan biyokimyasal markerların (hCG: human koryonik gonadotropin, MSAFP: Maternal serum alfa-fetoprotein, uE3: unconjuge Estriol) sonuçlarının fetus doğum ağırlığı ile ilişkisi olup olmadığını ortaya koymayı amaçladık.

Yöntemler:

Çalışmamızda, Ege Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Perinatoloji ve Doğumhane Bölümünde üçlü tarama testi yaptırıp, hastanemizde miad doğum yapan 425 gebe retrospektif olarak incelendi. Bebekler doğum ağırlıklarına göre 5, 10, 50, 90 ve 95. persentillere uyan beş gruba ayrıldı. Gruplarda ki hasta sayısı sırasıyla 26, 63, 359, 27, 8 idi. 50. persentile uyan bebekler kontrol grubu olarak alındı. İkinci trimesterde üçlü tarama testi için bakılan hCG, AFP ve uE3 sonuçlarına hastanemiz laboratuvarı arşivinden ulaşıldı. Fetal anomalisi olan bebekler, gestasyonel diyabet, hipertansiyon ile komplike olan gebeler, kronik hastalığı olan gebeler ve sigara içen gebeler çalışma dışı bırakıldı.

Bulgular:

Çalışmamızda hCG için 2 MoM (Multple of Median)’un üzerindeki bebeklerin doğum ağırlığı ortalaması 2963,75 gr, fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu, ancak 2963,75 gr ortalama doğum ağırlığı 10-50. persentil aralığına uymaktaydı. AFP için 0,5 MoM değerinin altındaki bebeklerin ortalama doğum ağırlığı 3032,50 gr, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p=0,009) ancak bu grubun ortalama doğum ağırlığı da 50. persentile yakın bir değer olarak bulundu. 2 MoM’un üzerindeki AFP grubunun ve 2 MoM’un altındaki hCG grubunun kontrol grubu ile karşılaştırılmasında istatistiksel anlamlı fark bulunmadı. uE3 için 0,5 MoM altı ve 1,5 MoM üstü grupların da kontrol grubuyla karşılaştırılmasında istatistiksel anlamlı fark bulunmadı.

Sonuç:

Birinci ve ikinci trimester biyokimyasal tarama testlerinin fetal ağırlığı öngörme gücünün düşük olduğu görülmektedir. Anormal birden fazla testlerin kombine edilmesine, daha büyük popülasyonlar üzerinde çalışmaya ve yeni testlerin tanımlanmasına ihtiyaç vardır. (JAREM 2016; 6: 19-23)

Anahtar Kelimeler: Anöploidi, unkonjge östriol, serum tarama testi, alfa-fetoprotein, human koryonik gonadotropin, kötü obstetrik sonuçlar