ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Özgün Araştırma
Lomber disk cerrahisinde bir doz profilaktik antibiyotik kullanılmasının spondilodiskit gelişimine etkisi
1 Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve sinir cerrahisi, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Acıbadem Universitesi , Sağlık Meslek Yüksek Okulu, İstanbul, Türkiye  
3 Biruni Üniversitesi, Medicine Hospital, Beyin ve sinir cerrahisi, İstanbul, Türkiye  
4 Başkent Üniversitesi, İstanbul Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye  
JAREM ; : -
DOI: 10.5152/jarem.2018.2333
Anahtar Kelimeler: Spondilodiskit, lomber mikrodiskektomi, Staphylococcus aureus
Özet

Amaç: Lomber diskektomi sonrasında görülen spondilodiskit oldukça nadir olmakla beraber insidansı birçok farklı yazar tarafından %0.1-18.8 civarında bildirilmiştir. En sık görülen patojen Staphylococcus aureus'tur.


Yöntem
: Hastanemizde 2007-2015 yılları arasında tek seviye veya iki seviye lomber disk hernisi nedeniyle opere etmiş olduğumuz 1154 hastanın medikal kayıtları retrospektif olarak çıkartıldı. Bu hastaların 554'ü kadın, 600'ü erkek hasta idi. Bu hastaların 1062'üne tek seviye, 91'ine 2 seviye lomber mikrocerrahi ile diskektomi operasyonu uygulandı. Bu hastaların tamamına anestezi esnasında cerrahi antimikrobiyal profilaksi rehberlerinin önerileri doğrultusunda profilaktik tek doz sefazolin sodyum verildi. Hastaların 12’sinde (%1.03) spondilodiskit gelişti. Spondilodiskit gelişmiş hastadaki komorbiditeler, izole edilen patojenler, antibiyotik duyarlılıkları, kullandıkları antibiyotikler ve hastanede kalış süreleri not edildi.


Bulgular
: 12 hastanın 7’si kadın, 5’i erkekti. Ortalama yaş 45.75 ± 14.16 yıl idi. Bu hastaların 11'i tek seviye, 1 tanesi 2 seviye lomber mikrodiskektomi operasyonu geçirdi. 5 hasta L4-5 ve 8 hasta L5-S1 seviyelerinden diskektomi operasyonu geçirdi. Bu hastaların 3' ünde Staphylococcus aureus (%25), 4'ünde Staphylococcus epidermidis (%33), 3'ünde Escherichia coli (%25) ve 2 hastada üreme olmadı. Ortalama hastanede kalış süresi 29.45± 3.98, spondilodiskit olmamış hastalarda ise 1.99±0.81 olup iki grup birbirinden anlamlı derecede farklıydı (p=0.0001).


Sonuç
: Çoğu cerrahın antibiyotik profilaksisini postoperatif dönemde veya hastanın yattığı süre içerisinde devam ettirme eğilimi olmasına rağmen, çalışmamızda sadece anestezi induksiyonu esnasında yapılan tek doz profilaktik antibiyotiğin spondilodiskit oranını tıbbi literatüre göre arttırmadığı tespit edilmiştir.


Cite this article as
: Diren F, Can H, Onal MB, Kırcelli A. The rate of spondylodiscitis in patients with lomber discectomy using single dose prophylactic antibiotics. JAREM 2018; DOI: 10.5152/jarem.2018.2333

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019