ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Özgün Araştırma
Kompanse Kalp Yetmezliği Olan Hastalarda Nötrofil-Lenfosit Oranı, Trombosit-Lenfosit Oranı ve Ortalama Trombosit Hacminin Araştırılması
1 Balıkesir Sevgi Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Balıkesir, Türkiye  
2 Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Van, Türkiye  
JAREM 2018; 8: 67-71
DOI: 10.5152/jarem.2018.1632
Anahtar Kelimeler: Kalp yetmezliği, nötrofil-lenfosit oranı, trombosit-lenfosit oranı, ortalama trombosit hacmi
Özet

Amaç: İnflamasyon kardiyovasküler hastalıkların patogenezinde önemli bir role sahiptir. Nötrofil-lenfosit oranı (NLO), trombosit-lenfosit oranı (TLO) ve ortalama trombosit hacmi (OTH) sistemik inflamatuvar belirteç olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada, kompanse kalp yetmezliği olan hastalarda NLO, TLO ve OTH’yi araştırmayı ve kalp yetmezliği olmayan bireyler ile karşılaştırmayı ve bu belirteçlerin birbirleriyle olan ilişkisini ve kalp yetmezliği varlığını öngördürmedeki değerini araştırmayı amaçladık.


Yöntemler
: Ocak 2016 – Şubat 2017 tarihleri arasında sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (SVEF) %40 altında kompanse kalp yetmezliği (KY) olan 40 hasta çalışmaya dahil edildi. Kontrol grubunu KY öyküsü olmayan ve SVEF’si %50 ve üzerinde olan 30 birey oluşturdu. Tüm bireylerin daha önceden alınan venöz kan sonuçlarından NLO, TLO ve OTH değerleri karşılaştırıldı.


Bulgular
: Nötrofil-lenfosit oranı, TLO ve OTH kalp yetmezliği grubunda belirgin olarak daha yüksekti. Hasta grubunda SVEF, OTH dışında diğer tüm inflamatuvar parametreler ile zıt yönde önemli bir ilişki gösterdi (hepsi için, p<0,05). İnflamatuvar belirteçler, kendi aralarında aynı yönlü bir ilişki gösterdiler (hepsi için, p<0,05). TLO, kalp yetmezliği varlığını öngördüren tek belirteçti (tahmini risk oranı, 1,015; %95 güven aralığı, 1,001–1,028; p=0,030). ROC eğrisi analizi, kalp yetmezliği varlığını öngördüren TLO değerinin %83 duyarlılık ve %53 özgüllük ile 73 olduğunu gösterdi (eğri altında kalan alan: 0,76; %95 güven aralığı, 0,65–0,88; p<0,001).


Sonuç
: Nötrofil-lenfosit oranı, TLO ve OTH kalp yetmezliği olan hastalarda belirgin olarak daha yüksekti ve birbirleri ile aynı doğrultuda önemli bir ilişkideydi. İlave olarak, bu belirteçlerden sadece TLO kalp yetmezliği varlığını öngördürebildi.

 


Cite this article as
: Yurtdaş M, Özdemir M, Aladağ N. Investigation of Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio, Platelet-to-Lymphocyte Ratio and Mean Platelet Volume in Patients with Compensated Heart Failure. JAREM 2018; 8(2): 67-71. DOI: 10.5152/jarem.2018.1632

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019