ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Özgün Araştırma
Yanık Ünitesinde Yatarak Tedavi Olan 0-12 Yaş arası Çocuk Hastalarda Yanık Yara Enfeksiyonunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
1 Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye  
JAREM 2012; 2: 32-35
DOI: 10.5152/jarem.2012.14
Anahtar Kelimeler: Çocuk, yanık, yara, enfeksiyon
Özet

Amaç: Yanık yaralanmaları genel olarak morbidite ve mortaliteye neden olur. Bunun yanında yüksek maliyet ve iş gücü kaybı meydana gelir. Yanık hastaları, cilt bariyeri ortadan kalktığından enfeksiyona açık hale gelirler. Yanık enfeksiyonuna yönelik korunma ve tedavi yöntemleri birçok çalışmada tanımlanmış olup, ayrıca geliştirilen yeni tedavi yöntemleri ile daha iyi sonuçlar elde edilmektedir. Etkin yara bakımı, uygun çevre koşulları, yatış süresinin gereğinden uzun olmaması ve enfeksiyondan korunma yöntemleri ile yanığa bağlı morbidite ve mortalite azalır. Çalışmamızda, Hastanemiz Yanık Ünitesine başvuran 0-12 yaş arası yanık hastalarının yaş, cinsiyet, yanık yüzdeleri, yanık derinliği ışığında kısaltılmış yanık şiddet indeksi (ABSI) skorlarını değerlendirmek ve bu hastalarda tespit edilen yanık yara enfeksiyonunu geniş çerçevede irdelemek yanında genel klinik yaklaşımımızı paylaşarak, yanığa bağlı enfeksiyonların ve buna bağlı oluşacak sekellerin azaltılmasına katkıda bulunmayı amaçladık.

 

Yöntemler: Bu çalışmada Mart 2010 ve Temmuz 2011 tarihleri arasında 0-12 yaş aralığındaki yatarak tedavi olan 203 çocuk hasta değerlendirildi. Yanık yarasında enfeksiyon, yaş, cinsiyet, yanık yüzdesi total vücut alanı yüzdesi (TBSA), ABSI ışığında değerlendirildi. Hastalardan yatış öncesinde, yatış esnasında ve yatış sonrasında haftalık kontroller şeklinde yanık yarasından kültür gönderildi. Üreyen mikroorganizmaya göre antimikrobial ajan analizi yapıldı ve tedavi İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanları tarafından düzenlendi.

 

Bulgular: İncelenen 203 hastanın 80’inde yanık yarasında enfeksiyon geliştiği gözlendi. Hastaların 36’sında yatış sonrasında yanık ünitesinden bulaşma yoluyla enfeksiyon oluştu. Hastaların 54’ünde yatış öncesi üreme mevcuttu. Ortalama TBSA %6.5 (1-29). Ortalama ABSI (erkeklerde 3.2, kadınlarda 2.2). Ortalama yatış süresi 15 gündü. ABSI skorı düşük olan hastalarda morbidite ve mortalite düşüktü. Düşük yanık TBSA yüzdeli hastalarda mortalite görülmezken, 3 hastada sepsis tanısı kondu.

 

Sonuç: Çocuk yanık hastalarında yanık enfeksiyonunu azaltmak önceliklidir. Günlük dinamik yara bakımı, seri debridman ve erken yara kapatılmasının önemi bilinmelidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019