ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Özgün Araştırma
Kas İnvaziv Olmayan Mesane Kanserlerinde Profilaktik Olarak Uygulanan İntravezikal BCG ve İnterferon-α 2A Sağaltımının Klinik Sonuçları
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
JAREM 2018; 8: 39-42
DOI: 10.5152/jarem.2017.1540
Anahtar Kelimeler: Kas invaziv olmayan mesane kanseri, Bacillus Calmette-Guérin, interferon-α 2A, immunoterapi
Özet

 

Amaç: Kas invaziv olmayan mesane kanserlerinde (KİOMK) tedavi transüretral rezeksiyondur (TUR). Yeterli rezeksiyona rağmen bu tümörler rekürrens ve progresyon riski taşırlar. Çalışmamızda bu grup hastalarda rekürrens ve/veya progresyonu önlemede intravezikal Bacillus Calmette-Guérin (BCG) ve  İnterferon-α 2A etkinliğini karşılaştırmayı amaçladık.

 

Yöntemler: Bu çalışmada, 1992-1996 yılları arasında KİOMK tanısı ile üroloji kliniğinde takip edilen primer veya rekürren 58 hastanın sonuçları değerlendirildi. Hastalar BCG (n=29) ve İnterferon-α 2A (n=29) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Gruplar tedavi sonrası rekürrens açısından karşılaştırıldı.

 

Bulgular: Hastaların 48’i erkek 10’u kadın olup yaşları 31-78 (ortalama 59,1) arasındaydı. Otuz sekiz hastada tümör primerken, 20 hastada sekonder tümör mevcuttu. Hastaların 22’sinde tümör soliterken, 36 hastada multipl lokalizasyonda tümör izlendi. BCG’de başarı oranımız %82,8, İnterferon α 2A’da ise %48,3’tü.

 

Sonuç: Bacillus Calmette-Guérin; KİOMK’nde progresyon ve rekürrensi önlemede ilk seçilecek ve en etkili ilaçtır. İnterferon-α 2A’da rekürrensleri önlemek amacıyla intravezikal tedavide kullanılabilmekle beraber, etkinliği daha düşük ve tedavi maliyeti yüksektir. Standart tedavilerde değil, sadece özenle seçilmiş vakalarda kullanılması uygundur.

 

Cite this article as: Hazar Aİ, Arat C, Ceylan O, Çalışır V. Clinical Results of Intravesical Application of BCG and Interferon-α 2A for Superficial Bladder Tumor Prophylaxis. JAREM 2018; 8: 39-42.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019