ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
1 Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği/Protetik Diş Tedavisi, Ankara, Türkiye  
JAREM ; : -

Özet

 

Amaç: Çalışmamızda, intraoral maksillektomi defektlerinde konvansiyonel ölçü tekniğine alternatif olarak konik ışınlı bilgisayarlı tomografinin (KIBT) kullanılması ve stereolitografi ile de obturatör protezlerinin defekt bölgesine yerleşen bulb bölümlerinin üretilerek doğruluklarının hacimsel olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: İnsan kadavra maksillalarında (n=9) oluşturulan yapay defektlerden KIBT cihazı ile elde edilen DICOM dosya formatındaki 2 boyutlu görüntü kesitlerinin MIMICS yazılımı ile 3 boyutlu rekonstrüksiyonları yapılmıştır. Ardından sert doku, yumuşak doku datası yazılımın tasarım modülü 3-MATIC içerisine aktarılarak sanal modeller oluşturulmuş ve maksiller defektler için defekt yüzey sınırları baz alınarak obturatör bulb modelleri tasarlanmıştır. 3 boyutlu volümetrik görüntüler stl dosya formatına dönüştürüldükten sonra stereolitografi cihazında obturatör bulblarının üretimi gerçekleştirilmiştir. Defektin fiziksel modeli ise A tip silikon ölçü materyali ile defekt başlangıç sınırları baz alınarak elde edilmiştir. Silikon ve rezin bulbların hacimleri su deplasman tekniği ile ölçülmüştür. İstatistiksel analiz için veriler, Minitab Release 15 istatistiksel yazılım programına aktarılmıştır. Tek yönlü varyans analizi ile 2 teknik arasındaki hacimsel sapmalar kıyaslanmıştır Anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: KIBT görüntüleri ile elde edilen hacim değerleri silikon ölçülerin hacim değerlerinden daha düşük bulunsa da bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p˃0.05). 

 

Sonuç: Maksillektomi defektlerinde KIBT görüntülerinin kullanılması ile oluşturulan 3D modellemeler ile defektle uyumlu obturatörlerin/bulbların üretilmesi mümkün gözükmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019