Özgün Araştırma

Febril Konvülziyonlu Çocuklarda Demir Eksikliği Anemisi ve Çinko Eksikliği İlişkisi

10.5152/jarem.2015.942

  • Haşim Gencer
  • İhsan Kafadar
  • Gülşen Köse
  • Yıldız Yıldırmak

Gönderim Tarihi: 16.09.2015 Kabul Tarihi: 05.10.2015 J Acad Res Med 2016;6(2):94-97

Amaç:

Febril konvülziyon (FK) çocuklarda en sık görülen nöbet tipidir. FK görülme sıklığı %2-5’tir. Demir ve çinko, bazı enzimlerin yapısında bulunan büyük elementler olarak, santral sinir sisteminde (SSS) önemli göreve sahiptir ve SSS’de bazı baskılayıcı mekanizmaları etkileyebilir. Bu çalışmanın amacı FK’nın demir eksikliği anemisi ve çinko eksikliğiyle ilişkisini değerlendirmektir.

Yöntemler:

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Ocak 2013-Temmuz 2013 arası başvuran; yaşları 3-60 ay arası olup çocuk acil polikliniğine FK ile başvuran 57 hastanın ve kontrol grubu olarak çocuk polikliniğine başvuran 25 sağlıklı çocuğun prospektif olarak demografik ve klinik özellikleri değerlendirildi. Anemi; hemoglobin (Hb) düzeyinin 11 g/dL’den düşük olması olarak tanımlandı. Serum çinko düzeyleri atomik absorpsiyon spektrofotometresi metoduyla ölçüldü.

Bulgular:

Erkek/kız oranı 1,71/1 idi. Ortalama FK ilk yaşı 21,6±11,8 aydı. En sık FK odağı üst solunum yolu enfeksiyonuydu (%84,2). Hastaların 20’sinde (%35,1) FK geçiren aile öyküsü vardı ve 8 (%14) hastanın epilepsi için aile öyküsü vardı. Olgu ve kontrol grupları arasında anemi oranı, Hb, Htc, MCV, RDW, RBC, trombosit, TIBC ve ferritin düzeyleri açısından istatiksel olarak anlamlı farklılık yoktu. Olgu grubunda kanda çinko düzeyi düşüklüğü ve ortalama serum çinko düzeyi istatiksel olarak anlamlı derecede düşüktü.

Sonuç:

Febril konvülziyon ve anemi arasında istatiksel olarak farklılık yoktu. FK’lı hastalarda serum çinko düzeyleri daha düşüktü. Düşük çinko düzeyi ve FK arasındaki ilişkinin neden mi sonuç mu olduğu anlaşılamamıştır. Bu sonuç; çocuklarda serum çinko düzeyi ve FK arasında ilişki olduğu hipotezini güçlendirmektedir. (JAREM 2016; 6: 94-7)

Anahtar Kelimeler: Konvülziyon, febril, demir, çinko