Orijinal Araştırma

Hashimoto Tiroiditinde Görsel Uyandırılmış Potansiyeller

10.4274/jarem.galenos.2020.3304

  • Hakan Şilek
  • Rengin Bilgen
  • Bahar Erbaş

Gönderim Tarihi: 28.03.2020 Kabul Tarihi: 27.09.2020 J Acad Res Med 2020;10(3):227-231

Amaç:

Hashimoto tiroiditi (HT), nörolojik tutulumun eşlik edebildiği otoimmün bir hastalıktır. Söz konusu tutulumun ötiroid hastalarda subklinik olarak ortaya çıkabileceği öne sürülmektedir. Bu çalışmada, objektif nörolojik bulgusu olmayan ötiroid HT hastalarında merkezi sinir sisteminin (MSS) olası tutulumunun bir göstergesi olarak, görsel uyarılmış potansiyellerdeki (VEP) değişikliklerin varlığı incelenmiştir.

Yöntemler:

Nörolojik muayenesi normal olan 30 HT ve 30 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edilmiştir. VEP kaydı dama taşı “patern reversal” kullanılarak yapılmış, her iki grubun, sağ ve sol göz P100, N75 ve N135 dalgalarının tepe latansları ve P100 amplitüd değerleri karşılaştırılmıştır.

Bulgular:

Gruplar arasında yaş açısından anlamlı fark bulunmamıştır. Dahil etme kriterlerine uygun erkek hasta mevcut olmadığından, kontrol grubu da sadece kadınlardan oluşturulmuştur. HT grubunun P100 (R: 108.13±4.3, L: 108.2±4.4 ms), N75 (R: 79.23±6.03, L: 80.2±5.78 ms), N135 (R: 141.8±11.2, L: 142.4±10.2 ms) tepe latansları ve P100 amplitüdü (R: 6.71± 4.16, L: 6.6±3.9 μV) ile kontrol grubunun P100 (R: 107.2±3.8, L: 107.7±4.36 ms), N75 (R: 79.9±5.5, L: 78.9±6.17 ms), N135 (R: 140.3±8.4, L: 141.9±9.7 ms) tepe latansları ve P100 amplitüdü (R: 8.20±3.32, L: 6.9±2,9 μV) arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Tiroid spesifik antikorlar ile P100 tepe latansları arasında da anlamlı bir korelasyon saptanmamıştır.

Sonuç:

HT ve kontrol gruplarına ait VEP değerleri arasında anlamlı bir fark bulunmamasının, HT’nin optik sinir ve görsel yolakları belirgin şekilde etkilememesinden, yahut VEP tekniğinin hastalardaki olası MSS tutulumunu göstermede yeterli hassasiyete sahip olmamasından kaynaklanıyor olabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Hashimoto tiroiditi, görsel uyarılmış potansiyeller, P100, N75, N135

Tam Metin (İngilizce)