ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Özgün Araştırma
Erektil Disfonksiyon ile Nötrofil Lenfosit Oranı ve Trombosit Lenfosit Oranı arasındaki İlişki
1 Clinic of Urology, Mersin Toros State Hospital, Mersin, Turkey  
2 Department of Urology, Erzincan University Mengucek Gazi Research and Training Hospital, Erzincan, Turkey  
JAREM ; : -
DOI: 10.5152/jarem.2018.2138
Anahtar Kelimeler: Erektil disfonksiyon, nötrofil lenfosit oranı, trombosit lenfosit oranı
Özet

Amaç: Erektil disfonksiyon (ED) etyolojisinde; hipertansiyon (HT), diabetes mellitus (DM) ve koroner arter hastalığı (KAH) dahil çeşitli kronik hastalıklar ile bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar olduğu düşünülmektedir. Nötrofi  lenfosit oranı (NLO) ve trombosit - lenfosit oranı (TLO) birçok hastalık hakkında bilgi vermektedir. NLO ve TLO, sistemik inflamasyon, bazı jinekolojik ve gastrointestinal kanserler, koroner arter hastalıkları, çeşitli onkolojik hastalıklar ve özellikle akut koroner sendromda artmaktadır. Bu çalışmada, ED hastalarında TLO, NLO ve ED şiddeti arasındaki ilişki araştırıldı.


Yöntemler
: Hastalardan alınan tüm veriler retrospektif olarak tarandı. Vücut kütle indeksi (VKİ), Uluslararası Erektil İşlev İndeksi-5 (IIEF-5) skorları, yaş, açlık kan şekeri, tam kan sayımı, lipit ve hormon profili değerleri ölçüldü. Hem hasta hem de kontrol gruplarından TLO ve NLO sonuçları değerlendirildi. Tüm gruplarda ereksiyon derecesini değerlendirmek için Uluslararası Erektil İşlev İndeks (IIEF-5) anketi kullanıldı. ED ile başvuran toplam 131 hasta; şiddetli ED (34 hasta), orta ED (32 hasta), hafif-orta ED (36 hasta) ve hafif ED (29 hasta) olmak üzere dört gruba ayrıldı. Ayrıca 26 sağlıklı erkek ile kontrol grubu oluşturuldu.


Bulgular
: Ortalama yaş, hipertansiyon, sigara içme durumu, alkol kullanımı, DM, KAH, ile kolesterol ve trigliserit düzeyleri açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Ortalama TLO değeri şiddetli, orta, hafif-orta, hafif ED ve kontrol gruplarında sırasıyla 125.3±41.4, 120.6±36.1, 118.2±50.4, 104.9±34.2, 107.5±37.4 idi. ED grupları ve kontroller arasında TLO oranında anlamlı fark yoktu (P> 0.05). Ortalama NLO değerleri sırasıyla şiddetli, orta, hafif-orta, hafif derecede ED ve kontrol gruplarında; 2.40±1.22, 2.34±0.88, 2.26±1.22, 2.1±0.87, 1.76±0.7 idi. Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, bu değerler tüm ED grubu hastalarda istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05).


Sonuç
: ED hastalarında NLO değeri daha yüksek bulundu. NLO değeri ED ile ilişkili olabilir ve ED hastalarında değerli bilgiler verebilir.

 

 

Cite this article as: Karabakan M, Bozkurt A. Relationship Between Erectile Dysfunction, Neutrophil to Lymphocyte Ratio and Platelet to Lymphocyte Ratio. JAREM 2018; DOI: 10.5152/jarem.2018.2138

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 14.12.2018