Diğer

2023 Konu Dizini

J Acad Res Med 2023;13(3):0-0

Acil/Emergency30
Açık kolesistektomi/Open cholecystectomy50
Akut dakriyosistit/Acute dacryocystitis160
Anestezi/Anesthesia9
Asellüler dermal matriks/Acellular dermal matrix76
Aşırı tedavi/Overtreatment88
Aşırı teşhis/Overdiagnosis88
Bağımlılık/Dependency41
BAP-65/BAP-65123
Beyaz madde/White matter 76
Beyin/Brain76
Bilgisayarlı tomografi pulmoner anjiyografi/Computed tomography pulmonary angiography131
Body composition/Vücut kompozisyonu23
BOS/CSF76
Cinsiyet/Gender160
Çocuk/Child41
Çok boyutlu ses programı/Multi-dimensional voice program 118
COVİD-19/COVID-1923, 30
CURB-65/CURB-65123
Dallanma anomalileri/Branching anomalies145
DECAF/DECAF123
Depresyon/Depression41
Dinamik denge/Dynamic balance23
Dispne/Dyspnea123
Düşük-pozitif HER-2/Low-positive HER-236
e-sağlık okuryazarlığı/eHealth literacy63
Egzersiz/Exercise41
Endometriyal neoplazmlar/Endometrial neoplasms88
Fiziksel aktivite/Physical activity41
Fiziksel kapasite/Physical capacity41
Frontal askı/Frontal sling138
Frozen inceleme/Frozen sections88
Geriatrik tıp/Geriatric medicine123
Grafen oksit/Graphen oxide58
Grafen/Graphene58
HEK293/HEK29358
Hepatit C/Hepatitis C95
İnternal karotid arter/Internal carotid artery113
İnternet/Internet63
İşitme tarama/Hearing screening1
Kalkaneus/Calcaneus100
Kalvaryal rekonstrüksiyon/Calvarial reconstruction82
Karsinoembriyonik antijen/Carcinoembryonic antigen106
Kolesistektomi komplikasyonları/Cholecystectomy 
complications50
Kolorektal kanser/Colorectal cancer106
Kombucha/Kombucha82
Konjonktival granülom/Conjunctival granuloma153
Kriyoprezervasyon/Cryopreservation16
Kriyoprotektan ajanlar/Cryoprotective agents16
Laparoskopik kolesistektomi/Laparoscopic cholecystectomy 50
Levator kası/Levator muscle138
Levator rezeksiyonu/Levator resection138
Maliyet ve maliyet analizi/Cost and cost analysis88
Manuel US/Hand-held US70
Manyetik rezonans görüntüleme/Magnetic resonance imaging88
Meme görüntülemesi/Breast imaging70
Meme kanseri/Breast cancer36
Mevsimler/Seasons160
Mezenkimal kök hücreler/Mesenchymal stem cells16
Mini insizyon/Mini incision100
Mortalite/Mortality131
MRG/MRI76
Multipl skleroz/Multiple sclerosis76
Neoadjuvan kemoterapi/Neoadjuvant chemotherapy36
Okul çağı işitme tarama/School-age hearing screening1
Optik sinir/Optic nerve113
Ortopedik işlemler/Orthopaedic procedures9
Osteogenezis imperfekta/Osteogenesis imperfecta9
Otogreft/Autograft153
Otomatik US/Automated US70
Paralizi/Palsy138
Paranazal sinüs/Paranasal sinus113
PCR/PCR95
PESI/PESI131
Pitozis/Ptosis138
Problemli internet kullanımı/Problematic internet use 63
Protrüzyon/Protrusion113
Pterjium ameliyatı/Ptergium surgery153
Pulmoner tromboemboli/Pulmonary thromboembolism131
RV/LV oranı/RV/LV ratio131
Sadece vidalar ile tespit/Screw-only fixation100
Sağlık anksiyetesi/Health anxiety63
Sağlık okuryazarlığı/Health literacy63
Sağlık verileri/Health data106
Sanders tip 4/Sanders type 4100
Serolojik tanı/Serological diagnosis95
Seropozitiflik/Seropositivity95
Ses analizi/Voice analysis118
Ses handikap endeksi/Voice handicap index118
Sfenoid sinüs hacmi/Sphenoid sinus volume113
Sfenoid sinüs/Sphenoid sinus113
SI/SI131
Siberkondri/Cyberchondria63
Sinüs tarsi/Sinus tarsi100
Skolyoz/Scoliosis9
sPESI/sPESI131
Statik denge/Static balance23
Sütür reaksiyonu/Suture reaction153
T1-ağırlıklı/T1-weighted76
Tele-odyoloji/Tele-audiology1
Tele-sağlık/Telehealth1
Timpanometri/Tympanometry1
Titanyum tüpler/Titanium tubes153
Toksisite/Toxicity58
Toraks BT/Chest CT145
Trakeobronşiyal ağaç/Tracheobronchial tree145
Trakeobronşiyal dallanma/Tracheobronchial branching145
Travma/Trauma30
Üçüncü kraniyal sinir/Third cranial nerve138
Ultrasonografi/Ultrasonography70
Video-otoskop/Video-otoscopy1
Yaralanmalar/Injuries30
Yaşlanma/Ageing123