Orijinal Araştırma

60 Yaş ve Üzeri Dispne Hastalarında 30 Günlük Mortalite Öngörüsünde DECAF Skorunun Etkinliği

10.4274/jarem.galenos.2023.94840

  • Burcu Bayramoğlu
  • Dilay Satılmış

Gönderim Tarihi: 01.04.2023 Kabul Tarihi: 09.10.2023 J Acad Res Med 2023;13(3):123-130

Amaç:

Bu çalışmada amacımız, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), astım, toplum kökenli pnömoni (TKP) ve konjestif kalp yetmezliği (KKY) tanılarından en az birini alan yaşlı hastalarda, dispne, eozinopeni, konsolidasyon, asidemi ve atriyal fibrilasyon (DECAF), BAP-65 ve CURB-65 skorlarının hastaneye yatış ve 30 günlük mortaliteyi öngörmedeki prognostik değerlerini araştırmaktır

Yöntemler:

15 Kasım 2018 tarihinden itibaren 6 ay içinde KOAH, astım, TKP ve KKY’nin akut alevlenmeleri nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların verileri, hastane tıbbi kayıtlarından elde edildi. Klinik ve laboratuvar parametreleri incelenerek yoğun bakım ünitesi (YBÜ) yatış, servis yatış, taburculuk ve 30 günlük mortalite kayıt altına alındı. DECAF, CURB-65 ve BAP-65 puanları hesaplandı.

Bulgular:

Bu retrospektif çalışmaya 60 yaş ve üstü 369 hasta dahil edildi. DECAF skoru hastaneye yatışı öngörmede, BAP-65 ve CURB-65’e göre anlamlı bulundu (olasılık oranı: sırasıyla 2,054, 1,263, 1,404). Hastalar 30 gün içinde ölenler ve ölmeyenler olarak iki gruba ayrıldı. Mortalitesi olan grupta DECAF skoru anlamlı olarak yüksek bulunurken (p<0,001), CURB-65 (p=0,329) ve BAP-65 skorlarında (p=0,678) iki grup arasında mortalite açısından anlamlı fark saptanmadı.

Sonuç:

Çalışmamızda, nefes darlığı nedeniyle başvuran ve KOAH, astım, TKP ve KKY tanılarından en az birini alan 60 yaş ve üstü hastalarda DECAF skorunun hastaneye yatış, YBÜ ihtiyacı ve 30 günlük mortalite için etkili bir belirteç olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlanma, BAP-65, CURB-65, dispne, DECAF, geriatrik tıp

Tam Metin (İngilizce)