Orijinal Araştırma

Adölesan İdiyopatik Skolyozlu Hastalarda İdeal Lomber Pedikül Vidalama Uygulamasının Superior Faset Eklem ile İlişkisi

10.4274/jarem.galenos.2022.62634

  • Kadir Abul

Gönderim Tarihi: 29.03.2022 Kabul Tarihi: 19.07.2022 J Acad Res Med 2022;12(2):78-86

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, adölesan idiyopatik skolyozlu (AIS) hastaların cerrahi tedavisinde superior fasetin anatomik eğimi ile istenen güvenli straight-forward (SF) transpediküler vida yörüngesi arasındaki açısal ilişkiyi araştırmaktır.

Yöntemler:

Çalışma retrospektif bir değerlendirme olarak yapılmıştır. Ameliyat planlaması yapılan AIS tanılı 22 hastanın 110 lomber vertebrası bilgisayarlı tomografi taramalarından analiz edildi. Her lomber vertebral segment, üç boyutlu (3B) hacimle işlenmiş görüntülerle elde edilen yeniden formatlanmış görüntüler kullanılarak hazırlandı. İdeal SF transpediküler pedikül vida tekniğine göre yerleştirilmesi planlanan implantın göreceli yörüngesi ile superior faset eklemin eğimi arasındaki aksiyal açılar ölçüldü.

Bulgular:

Yüz on vertebranın 220 pedikül-faset arası açısı, 3D olarak pedikül ve faset eklemi birlikte gösteren görüntü kesitleri üzerinden ölçüldü. Her vertebra seviyesinde ideal SF yönelim açısı, faset eğiminden daha lateral yönelimli idi (p<0,001). Olguların 15’i (%68) Lenke tip 1, yedisi (%32) Lenke tip 5 idi. Hastalar Lenke tipine göre (tip 1 ve 5) iki gruba ayrıldığında bel omurlarının açısal değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark görülmedi (p>0,05).

Sonuç:

Skolyotik deformitenin düzeltilmesi için transpediküler vida yerleştirirken, faset eklem eğiminden daha mediale doğru eğimli olmayan bir vida yönelimi, medial kanal ihlali gibi istenmeyen olayları azaltacaktır. Bu bilgi, pedikül vidası uygulamalarında diğer anatomik işaretlere ek olarak destekleyici bir bilgi olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Pedikül vidası, faset eklemi, medial ihlal

Tam Metin (İngilizce)