Özgün Araştırma

Alzheimer Hastalığında BACE1 ve Clusterin Genleri Ekspresyon Seviyelerinin Analizi

10.5152/jarem.2019.2671

  • Hani Alsaadoni
  • Burcu Çaykara
  • Sadrettin Pençe
  • Saffet Tüzgen
  • Halime Hanım Pençe

Gönderim Tarihi: 06.12.2018 Kabul Tarihi: 15.01.2019 J Acad Res Med 2019;9(1):45-49

Amaç:

Calışmamızda Alzheimer hastaları ve sağlıklı bireylerin kan örneklerinde β-amiloid öncü protein parçalayıcı enzim 1 (BACE1) ve clusterin (CLU) genlerinin mRNA ekspresyonunu araştırmayı amaçladık.

Yöntemler:

Kan örneklerinde Clusterin ve BACE1 ekspresyon seviyeleri Real Time polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ile incelenmiştir. Hasta ve kontrol gruplarının ekspresyon düzeyleri 2-ΔΔCt yöntemine göre hesaplandı. İstatistiksel analiz için SPSS versiyon 22 (IBM Corp., Armonk, NY, ABD) kullanıldı ve p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular:

Alzheimer hasta grubunun kanlarında kontrol grubuna kıyasla BACE1 ve Clusterin gen ekspresyonları sırasıyla 14 ve 13 kat daha yüksek bulundu.

Sonuç:

Çalışmamızda BACE1 ve Clusterin genleri kan mRNA düzeylerinin Alzheimer hastalığı ile ilişkili olduğunu belirledik.

Anahtar Kelimeler: BACE1, Clusterin, alzheimer hastalığı, gen ekspresyonu