Özgün Araştırma

Anteromedial Portal Tekniği ile Tek Demet Anatomik Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Sonuçlarımız

10.5152/jarem.2015.883

  • Engin Çetinkaya
  • Harun Mutlu
  • Umut Yavuz
  • Murat Gül
  • Ümit Çetin
  • Ufuk Özkaya

Gönderim Tarihi: 13.07.2015 Kabul Tarihi: 25.09.2015 J Acad Res Med 2016;6(2):89-93

Amaç:

Bu çalışmanın amacı anteromedial (AM) portal yöntemi ile anatomik tek-demet ön çapraz bağ (ÖÇB) rekonstrüksiyonu uygulanan hastaların sonuçlarını ve cerrahi zamanının bu sonuçlara etkisini değerlendirmektir.

Yöntemler:

Hamstring tendonları kullanılarak anteromedial portal yoluyla tek demet anatomik ÖÇB rekonstrüksiyonu uygulanan 47 hasta (44 erkek, 3 kadın; ortalama yaş 27 yıl) çalışmaya dahil edildi. Klinik olarak instabiliteyi değerlendirmek için preoperatif ve son kontrolde Lachman testi, Pivot shift testi ve KT–2000 artrometri cihazı kullanıldı. Ayrıca fonksiyonel sonuçları değerlendirmek için Uluslararası Diz Dokümantasyon Komite (IKDC) formu ve Lysholm aktivite skorlaması kullanıldı. Ayrıca erken cerrahi (ilk altı ay) uygulanan 17 hasta ve geç cerrahi uygulanan 30 hasta ek patoloji varlığı ve fonksiyonel sonuçlar açısından karşılaştırıldı.

Bulgular:

Hastaların ortalama takip süresi 25 aydı (dağılım 13-36 ay). Son kontrol muayenesi yapılan Lachman testi, Pivot shift testi, KT-2000, Lyshman ve IKDC skorları cerrahi öncesi değerlerine göre anlamlı şekilde düzeldi Yaralanma sonrası erken dönem (ort. 4,4 ay; dağılım 0,5-6 ay) ameliyat edilen 17 (%36,2) hastadan on dördünde menisküs yırtığı (on hastada medial, üç hastada lateral, bir hastada bilateral menisküs yırtığı) vardı. Altı aydan sonra (ort. 18,2 ay; dağılım 6-60 ay) ameliyat edilen 30 (%63,8) hastanın 29’unda menisküs yırtığı (17 medial menisküs yırtığı, beş hastada lateral ve yedi hastada bilateral menisküs yırtığı) gözlendi ve fark istatistiksel olarak anlamlı idi. Mikrokırık uygulanması gereken dört hastada geç cerrahi grubunda idi. Erken cerrahi uygulanan hastaların fonksiyonel sonuçları daha iyi olmasına karşın fark istatistiksel olarak anlamlı değildi.

Sonuç:

Anteromedial portal tekniği ile anatomik ÖÇB rekonstrüksiyonu sadece ön-arka değil rotasyonel stabiliteyi de arttırmakla birlikte fonksiyonel iyileşmeyi anlamlı şekilde iyileştiren etkili bir yöntemdir. Bunun yanında erken cerrahi uygulanması ilave patoloji sıklığını azaltacağından dolayı fonksiyonel iyileşmeyi arttıracaktır. (JAREM 2016; 6: 88-93

Anahtar Kelimeler: Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu, anteromedial portal, tek demet, stabilite, cerrahi zamanı