Özgün Araştırma

Benign Prostat Hiperplazisi’nin Yeni Minimal İnvaziv Tedavi Seçeneği: Prostat İçerisine UroLift® Uygulaması, Erken Dönem Sonuçları ile Türkiye’den ilk Vaka Serisi

10.5152/jarem.2013.19

  • Yiğit Akın
  • Aliseydi Bozkurt
  • Muzaffer Oğuz Keleş
  • Hakan Gülmez
  • Murat Şahin
  • Barış Nuhoğlu

Gönderim Tarihi: 05.05.2013 Kabul Tarihi: 24.06.2013 J Acad Res Med 2013;3(2):74-78

Amaç:

Benign prostat hiperplazisinin (BPH) yeni minimal invaziv tedavi seçeneği olan UroLift® sisteminin uygulanabilirliğini, etkinliğinin ve güvenirliğini değerlendirdik.

Yöntemler:

Mart 2011 ile Mayıs 2013 tarihleri arasında BPH tanısıyla UroLift® uygulanan hastaların verileri geriye dönük olarak değerlendirildi. Toplam 10 hasta değerlendirmeye alındı. Hastaların demografik verileri, uluslararası prostat semptom skoru (IPSS), hayat kalitesi (QoL) indeksi, ereksiyon işlevi uluslararası indeksi (IIEF), Uroflowmetrik (UFM) parametreleri içeren operasyon öncesi, operasyon verileri ve operasyon sonrasındaki kısa dönemli takip sonuçları değerlendirildi. İstatistiki analizlerde anlamlı p değeri, p<0,05 olarak kabul edildi.

Bulgular:

Ortalama yaşı 64.8±10, toplam 10 erkek hasta çalışma kapsamında değerlendirildi. UroLift® ile tedavi sonrasında, kısa dönemli takiplerde UFM’de 1. ayda ve 3. ayda maksimum (sırasıyla; p<0,001, p<0,001) ve ortalama akım hızında istatistiki anlamlı artış (sırasıyla p<0,001, p<0,001) ve miksiyon sonrasında mesanede kalan idrar miktarında da istatistiki anlamlı azalma saptandı (sırasıyla; p=0,025, p=0,016). IPSS’te 1. ve 3. aydaki takiplerde istatistiki anlamlı düzelme mevcuttu (sırasıyla p<0,001, p<0,001). QoL skorlarındaki iyileşme 1. ve 3. ay takiplerde, IPSS’teki iyileşmeye paraleldi (sırasıyla p=0,022, p=0,003). UroLift® cihazı tüm hastalarda etkindi. Ayrıca kısa dönemli takiplerde, operasyon sonrası 1. ve 3. aylarda, başlangıca göre IIEF skorlarında istatistiki anlamlı değişim saptanmadı.

Sonuç:

UroLift® cihazı seçilmiş hastalarda uygulandığında, BPH tedavisinde uygulanan yeni, güvenli ve etkin minimal invaziv tedavi seçeneğidir. (JAREM 2013; 3: 74-8)

Anahtar Kelimeler: Benign prostat hiperplazisi, hayat kalitesi, prostat, UroLift® uroflowmetre