Özgün Araştırma

Bir Yanık Merkezindeki Çocuk Hastalarda Gelişen Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonların Değerlendirilmesi

10.5152/jarem.2019.2727

  • Zeynep Gökçe Gayretli Aydın
  • Nihal Özden Eyüpoğlu
  • Esra Özkaya
  • Elif Bahat Özdoğan
  • Murat Livaoğlu
  • Serdar Türkyılmaz

Gönderim Tarihi: 27.12.2018 Kabul Tarihi: 31.01.2019 J Acad Res Med 2019;9(1):50-54

Amaç:

Enfeksiyonlar, yanık hastalarında morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. En sık görülen enfeksiyonlar, cerrahi alan enfeksiyonu, kan dolaşımı enfeksiyonu, sepsis, ventilatör ilişkili pnömoni ve idrar yolu enfeksiyonlarıdır. En sık saptanan etkenler; Pseudomonas aeruginosa ve Staphylococcus aureus’tur. Bu çalışmanın amacı, yanık merkezinde takip edilen çocuk hastaların epidemiyolojik özelliklerini, yanık nedenlerini, hastalarda gelişen enfeksiyonları, sorumlu mikroorganizmaları ve uygulanan tedavileri belirlemektir.

Yöntemler:

Bu çalışma, yanık merkezinde 2012-2018 tarihleri arasında yatarak tedavi gören 1 ay-18 yaş arası hastaların dosyalarının ve bilgisayar kayıtlarının geriye dönük olarak incelendiği kesitsel bir çalışmadır. Çalışmaya dahil edilen hastaların; yaş, cinsiyet, yatış süresi, yanık şiddeti, yanık çeşidi, yanık yeri, yanık yüzdesi, uygulanan girişimler, geçirilen enfeksiyon, uygulanan tedavi ve prognoza ait veriler kaydedildi. Enfeksiyon tanımlamaları Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Sürveyans Rehberi’ ne göre belirlendi. Hastaların cerrahi alan, kan, idrar ve trakeal aspirat örneklerinde üreyen mikroorganizmalar ve antimikrobiyal duyarlılıkları kaydedildi.

Bulgular:

Çalışmaya 878 hasta dahil edildi. Hastaların %77,3’ ünde sıcak su yanığı, %59,1’ inde ekstremite-gövde yanıkları saptandı. Yanık yüzde ortancası 10 (minimum:1, maksimum: 90) idi. Hastalarda gelişen total enfeksiyon prevalansı %12.6 idi. Hastaların 44 (%5)’ünde sepsis, 23 (%2,6)’ünde cerrahi alan enfeksiyonu, 19 (%2,2)’unda idrar yolu enfeksiyonu, 17 (%1,9)’ sinde kan dolaşımı enfeksiyonu, yedi (%0,8)’sinde santral kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu ve bir hastada ventilatör ilişkili pnömoni gelişti. Hastaların beşinde P. aeruginosa, 17’sinde Escherichia coli, üçünde Klebsiella pneumonia, sekizinde S. aureus 16’ sında Enterokok spp., 20’sinde koagülaz negatif stafilokok tespit edildi. Enfeksiyonu olan hastalarda; kateter varlığı, yanık yüzdesi anlamlı olarak fazla ve yatış süresi anlamlı olarak uzundu (p<0,05).

Sonuç:

Yanık hastalarının takip edildiği merkezlerde; enfeksiyon etkenlerinin belirlenmesi, doğru ve etkin antibiyotik stratejileri geliştirilmesi, profilaktik antibiyotik kullanımından kaçınılması, izolasyon önlemlerine çok sıkı uyulması enfeksiyon gelişme riskini azaltacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, enfeksiyon, yanık, yanık merkezi