Özgün Araştırma

Canlı Donör Karaciğer Naklinde Karaciğer Yağlanma Değerlendirilmesi: IDEAL MR ile BT’nin Karşılaştırılması

10.5152/jarem.2018.2165

  • Onur Levent Ulusoy
  • Sezgi Barlas
  • Ayşegül Öz
  • Bedriye Koyuncu Sökmen
  • Sadık Server

Gönderim Tarihi: 22.05.2018 Kabul Tarihi: 08.08.2018 J Acad Res Med 2018;8(3):182-185

Amaç:

Canlı donör karaciğer naklinde (CDKN), histopatolojiyi standart referans alarak karaciğer yağlanmasının görüntüleme yöntemleri ile kantitatif olarak değerlendirilmesinde, Manyetik Rezonans (MR) Iterative Decomposition of Water and Fat with Echo Asymmetry and Least Squares Estimation (IDEAL) sekansı ve Bilgisayarlı Tomografi (BT)’nin kullanımını değerlendirdik ve iki yöntemin etkinliğini karşılaştırdık.

Yöntemler:

Karaciğer biyopsisinden önce toplam 21 donör (11’i kadın, 10’u erkek) BT ve MR görüntüleme ile değerlendirildi. MR IDEAL IQ sekansı (Optima MR 450w; GE Healthcare, Milwaukee, Birleşik Devletler) ve dinamik faz BT (Somatom Sensation 16; Siemens Healthcare, Erlangen, Almanya) uygulandı. Karaciğer vericisi 21 hastada, karaciğer segment VI’dan alınan 43 tru-cut biyopsi, patolog tarafından hücre sayımı fraksiyonunun geleneksel olarak belirlenmesiyle ve bilgisayar tabanlı algoritma ile değerlendirildi. Yağlanma varlığı, 1=<%5 yağ, 2=%5-10 yağ, 3=%10-20 yağ, 4=>%20 yağ şeklinde dört ölçekli skala ile hesaplandı. Parametreler ve histolojik sınıf arasındaki ilişki Spearman korelasyon testi kullanılarak analiz edildi. Parametrelerin tanısal performansını değerlendirmek için Receiver Operating Characteristics (ROC) analizi yapıldı.

Bulgular:

Histopatolojik değerlendirmeye göre: 21 karaciğer donöründen 12 hastada %5’ten az karaciğer yağlanması (donörlerin %57’si), 4 hastada %5-10 yağlanma (donörlerin %19’u), 3 hastada %10-20 karaciğer yağlanması (donörlerin %14’ü), 2 hastada %20’den fazla karaciğer yağlanması (donörlerin %10’u) vardı. Karaciğer yağlanma ölçümünde hem MR hem de BT değerleri, histopatolojik derecelendirme ile korele idi (sırasıyla r:0,736, p:0,005; r:0,510, p:0,018). MR IDEAL yağ fraksiyonunun karaciğer yağlanmasının değerlendirilmesinde daha etkin olduğu saptandı ve duyarlılığı %83 hesaplandı.

Sonuç:

Karaciğer yağ içeriğini ölçmek için kullanılan MR IDEAL IQ sekansı, karaciğerde yağ mevcudiyetini ve derecelendirmesini non-invaziv ve BT’den daha etkin bir şekilde hesaplamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Karaciğer yağlanması, manyetik rezonans, canlı donör