Özgün Araştırma

Chlamydia Pneumoniae Seropozitifliği ve İskemik İnme Riski

10.5152/jarem.2012.06

  • Dilek Bozkurt
  • Fazilet Hız
  • Meral Çınar
  • Ferhan Fettahoğlu Kök

Gönderim Tarihi: 02.01.2012 Kabul Tarihi: 25.02.2012 J Acad Res Med 2012;2(1):15-19

Amaç:

Bu prospektif çalışma, Chlamydia pneumoniae seropozitifliğinin iskemik inme için risk faktörü olup olmadığını araştırmak amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler:

Akut iskemik inme tanısı alan 30 hasta ile 30 sağlıklı kişiden alınan serum örneklerinde mikroimmünofloresan (MIF) yöntemi ile C. pneumoniae IgG, IgM, IgA antikorları araştırıldı. Hastaların risk faktörleri, klinik bulguları, laboratuvar sonuçları ve radyolojik incelemeleri kaydedildi. İstatistiksel analiz için Mann-Whitney U testi, ki-kare testi ve Fisher Kesin Olasılık testi kullanıldı. Odds oranları hesaplandı.

Bulgular:

Hastaların ortalama yaşı 60.43±15.87 (15 erkek, 15 kadın) idi. İskemik inmeli 30 hastanın %56.7’sinde, 30 kontrolün %66.7’sinde 1/32 titrasyonda IgG seropozitifliği saptandı. Gruplar arasında anlamlı fark yoktu (p>0.05, OR=0.65). Diğer titrasyonlarda da gruplar arasında anlamlı fark görülmedi (p>0.05). Hasta ve kontrol grubunda IgM seropozitifliği 1/16 titrasyonda %3.3 (1/30) oranında tespit edildi (p=0.5, OR=1). İskemik inmeli hastalarda IgA seropozitifliği saptanmazken, kontrol grubunda 1/16 titrasyonda %3.3 (1/30) oranında idi (p=0.50). Hasta grubunda risk faktörleri ile IgG seropozitiflikleri arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p>0.05). İnme alt tipleri ile 1/16 IgG titrasyonunda anlamlı fark tespit edildi (p<0.05).

Sonuç:

Bu çalışmada, C. pneumoniae infeksiyonunun iskemik inme için bir risk faktörü olmadığı sonucuna varıldı. Ateroskleroz ve iskemik inmedeki rolünün kesinleşmesi için geniş popülasyonlu prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır. (JAREM 2012; 2: 15-9)

Anahtar Kelimeler: İskemik inme, Chlamydia pneumoniae, ateroskleroz, infeksiyon, risk faktörleri, mikroimmünofloresan yöntemi