Orijinal Araştırma

COVİD-19 Enfeksiyonu Geçirmiş Bireylerde Vücut Kompozisyonu ile Dinamik ve Statik Dengenin İncelenmesi

10.4274/jarem.galenos.2023.69772

  • Furkan Bodur
  • Deniz Şenol
  • Demet Şencan
  • Cenk Murat Özer

Gönderim Tarihi: 13.01.2023 Kabul Tarihi: 27.03.2023 J Acad Res Med 2023;13(1):23-29

Amaç:

Koronavirüs hastalığı-2019 (COVİD-19) enfeksiyonu geçirmiş bireylerde vücut kompozisyonu, dinamik-statik denge parametrelerini incelemek ve bu bireyleri kontrol grubu ile karşılaştırmaktır.

Yöntemler:

Çalışmaya 18-26 yaş aralığında, daha önce polimeraz zincir reaksiyonu testi ile COVİD-19 tanısı almış 56 birey (COVİD-19 grubu) ile sağlıklı 56 birey (kontrol grubu) olmak üzere toplam 112 gönüllü birey katıldı. Her iki gruptaki bireylerin sosyodemografik özellikleri ve COVİD-19 ile ilişkili bilgileri araştırmacılar tarafından hazırlanan bir form ile kaydedildi. Vücut kompozisyonu ölçümü için biyoelektriksel empedans yöntemi ile çalışan Tanita BC 418 markalı cihaz (Tokyo, Japonya, 2015) kullanılırken statik ve dinamik denge ölçümü için sırasıyla flamingo denge testi ve Y denge testi kullanıldı.

Bulgular:

Yapılan istatistiksel analiz sonucunda, denge performansı bakımından Y denge testi anterior, posterolateral, posteromedial, total uzanma değerleri ve flamingo denge testi değerlerine göre COVİD-19 grubunun kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı seviyede daha düşük denge seviyesine sahip olduğu belirlendi (p<0,05).

Sonuç:

Çalışma sonucunda 18-26 yaş aralığındaki COVİD-19 enfeksiyonu geçiren bireylerin aynı yaştaki sağlıklı bireylere göre vücut kompozisyonunda belirgin bir farklılığın olmadığı görüldü. Statik ve dinamik denge parametreleri bakımından ise COVİD-19 enfeksiyonu geçirenlerin kontrol grubuna göre daha olumsuz etkilendiği tespit edildi. COVİD-19 enfeksiyonu sonrası görülen bu denge bozuklukların belirlenmesi, gerçek ihtiyaçlara göre rehabilitasyon programlarının planlanmasında yol gösterici olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: COVİD-19, dinamik denge, statik denge, vücut kompozisyonu

Tam Metin (İngilizce)