Özgün Araştırma

Daha Önce Açık Nefrolitotomi Yapılan Hastalarda Perkütan Nefrolitotomi Yapılması Güvenli midir?

10.5152/jarem.2012.27

  • Mehmet Taşkıran
  • Orhan Tanrıverdi
  • Umut Sarıoğulları
  • Göksel Bayar
  • Hüseyin Acınıklı
  • Kaya Horasanlı
  • Muammer Kendirci
  • Cengiz Miroğlu

Gönderim Tarihi: 30.11.2012 Kabul Tarihi: 05.12.2012 J Acad Res Med 2012;2(3):113-116

Amaç:

Daha önce açık nefrolitotomi yapılan hastalarda perkütan nefrolitotominin (PNL) güvenli ve etkin bir şekilde yapılabileceğini göstermek.

Yöntemler:

2004-2012 yılları arasında yapılan 533 PNL olgusu Grup-1 (456 hasta) daha önce açık nefrolitotomi yapılmayanlar, Grup-2 (77 hasta) daha önce açık nefrolitotomi yapılmış olanlar şeklinde ayrılmıştır. Her iki grup yaş, vücut kitle indeksi (BMI), taş hacmi, operasyon öncesi hidronefroz varlığı, taşın lokalizasyonu, operasyon ve floroskopi süreleri, böbreğe giriş sayısı, komplikasyonlar, kanama miktarları, taştan arınma oranı, kan transfüzyonu gereksinimi, nefrostomi kateterini alma zamanı, hastanede kalış süreleri açısından ki-kare, Mann-Whitney U ve Kruskall Wallis testleri kullanılarak değerlendirilmiş, p<0.05 değerler istatiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular:

Her iki grup arasında cinsiyet, BMI, yaş, taş hacmi, operasyon öncesi hidronefroz varlığı, taşın lokalizasyonu, taştan arınma oranı, kanama miktarı, kan transfüzyonu gereksinimi, operasyon ve floroskopi süreleri, komplikasyon gelişmesi, nefrostomi kateterini alma zamanı, hastanede kalış süreleri açısından istatiksel olarak anlamlı fark izlenmemiştir (p>0.05). Girilen port sayısı Grup 2’de daha fazla olup istatiksel olarak anlamlıdır (p=0.01). Operasyon öncesi hidronefroz varlığı Grup 1’deki hastalarda daha yüksek oranda (%63.5) bulunmaktadır (p=0.022). Operasyon öncesi ESWL öyküsü Grup 2 hastalarında daha yüksek oranda saptandı (%35.1), istatiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.03).

Sonuç:

Daha önce açık nefrolitotomi yapılan böbrek taşlı hastalarda PNL etkin ve güvenli bir şekilde yapılabilir, fakat bu hasta grubunda pelvikalisyel sistem ve retroperitoneal anatominin değişebileceği, böbreğe giriş sayısının artabileceği, ek girişimlerin gerekebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. (JAREM 2012; 2: 113-6)

Anahtar Kelimeler: Perkütan nefrolitotomi, açık cerrahi, komplikasyonlar, böbrek taş hastalıkları