Özgün Araştırma

Demir Eksikliği Anemisi Olan Kadınlarda Tedavi Öncesi ve Sonrası Trombosit Değerlerinin Karşılaştırılması

10.5152/jarem.2015.712

  • Nilhan Nurlu Ayan
  • Zeynep Savaş
  • Nilgün Bireroğlu
  • Ayşegül Keleş
  • Neval Aksoy
  • N. Özden Serin

Gönderim Tarihi: 16.03.2015 Kabul Tarihi: 16.04.2015 J Acad Res Med 2015;5(3):94-96

Amaç:

Premenapozal kadınlarda görülen anemi etyolojisinde en sık neden demir eksikliği anemisidir (DEA). DEA sıklıkla hipokrom mikrositer eritrositlerle karakterizedir. Yapılan çalışmalarda DEA’da trombosit değişiklikleri rapor edilmiştir. Bu çalışmada, yaş ortalaması 37 (15-48) olan DEA tanısı almış kadın hastaların, tedavi öncesi ve sonrası kan sayım parametrelerini değerlendirerek, olası trombosit sayı değişikliklerini irdelemeyi hedefledik.

Yöntemler:

DEA tanısı olan 96 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların tedavi öncesi ve sonrası demir (Fe), total demir bağlama kapasitesi (TIBC), ferritin, hemoglobin (HGB), hematokrit (HCT), ortalama eritrosit volümü (MCV), ortalama eritrosit hemoglobini (MCH), eritrosit dağılım genişliği (RDW), platelet (PLT) değerleri karşılaştırıldı. Bu çalışmada tedavi öncesi ve sonrası değerlerin karşılaştırılmasında Wilcoxon testi, değişkenlerin birbirleri ile ilişkilerini belirlemede Pearson korelasyon testi kullanıldı. Sonuçlar, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi.

Bulgular:

Tedavi sonrasında, tedavi öncesine göre ferritin, Fe, HGB, HCT, MCV, MCH değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı artış (p=0,0001); ansatüre demir bağlama kapasitesi, TIBC, RDW ve PLT değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı düşme gözlenmiştir (p=0,0001). Hastaların PLT değerleri ile HCT, MCV, MCH değerleri arasında negatif korelasyon görülmüştür (sırasıyla r=0,216, 0,236, 0,366; p=0,035, 0,021, 0,0001). PLT ve RDW değerleri arasında ise pozitif korelasyon saptanmıştır (r=0,35 ve p=0,0001).

Sonuç:

Tedavi sonrasında PLT sayıları anlamlı olarak azalmıştır. Tedavi öncesi saptanan normal sınırlarda artmış trombosit düzeyleri, hipokrom, mikrositer eritrositlerin kan sayım cihazında trombosit olarak sayılmış olma ihtimali ve/veya DEA’ya bağlı artan eritropoetinin etkisiyle açıklanabilir. (JAREM 2015; 5: 94-6)

Anahtar Kelimeler: Anemi, demir eksikliği, trombositoz