Özgün Araştırma

Diagnostik ve Operatif Laparoskopi: Bir Eğitim Hastanesinin Deneyimi

10.5152/jarem.2015.714

  • Serkan Kumbasar
  • Hale Akın
  • Süleyman Salman
  • Ayşe Ender Yumru
  • Erman Sever
  • Mucize Eriş Özdemir

Gönderim Tarihi: 17.03.2015 Kabul Tarihi: 24.03.2015 J Acad Res Med 2015;5(3):97-101

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, bir eğitim hastanesinde gerçekleştirilen diagnostik ve operatif laparoskopi operasyonlarını literatür eşliğinde gözden geçirerek endikasyonlarımızı, bulgularımızı ve komplikasyonları tespit etmektir ve değerlendirmektir.

Yöntemler:

Tanısal ve operatif amaçlı laparoskopi uygulanan toplam 503 olgu çalışmaya dahil edildi. Hastalar demografik özellikleri, operasyon süresi, açık yönteme dönüş oranları, hastanede kalış süreleri, komplikasyonları açısından incelendi.

Bulgular:

Kliniğimizde uygulanan 503 laparoskopinin 405’inde operatif işlem uygulanmıştır. Olguların ortalama yaşları 32,97±7,29 yıl, gravida 1,06±1,72, parite 0,47±1,11 abort sayısı 0,60±1,15 olarak hesaplandı. Adezyolizis, endometriozis odaklarının koterizasyonu, adneksiyal kitle, infertilite, polikistik over sendromu, habituel abort, tubal ligasyon isteği, desensus uteri, ria çıkartılması, tubal obstrüksiyon, amenore, kronik pelvik ağrı, myom enükleasyonu, kist sıvısı aspirasyonıı ve/veya ekstirpasyonu, ektopik gebelik, histeroskopi sırasında uterus perforasyonu gibi endikasyonlarla operatif laparoskopi girişiminde bulunduk. Olguların 7’sinde laparatomiye geçildi. Toplam 17 olguda (%3,37) komplikasyon gelişti.

Sonuç:

Laparoskopik prosedürler jinekolojik pek çok patolojide seçilen tedavi şekli haline gelmiştir. Laparotomiden kaçınma, daha küçük insizyonlar, daha az perioperatif rahatsızlıklar, minimal doku travması, hastanede kalma süresinin kısa olması laparoskopinin iyi bilinen avantajlarıdır. Bununla birlikte kullanımı uzmanlık gerektirir ve komplikasyonları bilen bir cerrahın uygulamasında yarar vardır. (JAREM 2015; 5: 97-101)

Anahtar Kelimeler: Laparoskopi, deneyim, diagnostik