Orijinal Araştırma

Dijital Oyun Bağımlılığı Olan Çocuklarda Fiziksel Aktivite Seviyesi, Fonksiyonel Kapasite ve Depresyonun Belirlenmesi

10.4274/jarem.galenos.2023.28942

  • Yasemin Karaaslan
  • Fatih Özyurt
  • Umut Karaaslan

Gönderim Tarihi: 14.12.2022 Kabul Tarihi: 11.04.2023 J Acad Res Med 2023;13(1):41-48

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, dijital oyun bağımlılığı (DOB) olan çocuklarda fiziksel aktivite düzeyi, fonksiyonel kapasite ve depresyonun belirlenmesidir.

Yöntemler:

Çalışmaya DOB olan 99 çocuk (ortalama yaş: 10±1,53 yıl) alındı. Demografik, fiziksel ve klinik özellikler kaydedildi. DOB Çocuklar için Dijital Oyun Bağımlılık Ölçeği, fiziksel aktivite düzeyi İlköğretim Öğrencileri için Fiziksel Aktivite Soru Formu, fonksiyonel kapasite 2-Dakika Yürüme testi, depresyon Çocuklar için Depresyon Ölçeği ile değerlendirildi.

Bulgular:

Çocukların %17,2’si az riskli grupta, %41,4’ü riskli grupta, %26,3’ü bağımlı grupta, %15,2’si yüksek düzeyde bağımlı grupta yer almaktadır. DOB ile fiziksel aktivite düzeyi arasında (r=-0,659; p=0,001) negatif yönde yüksek derecede ilişki, depresyon arasında (r=0,342; p=0,001) pozitif yönde zayıf derecede ilişki olduğu bulunurken, fonksiyonel kapasite arasında ilişki bulunmadı (p>0,05). Fiziksel aktivite seviyesi ve depresyon %43,4 varyans ile DOB’nin anlamlı ve bağımsız faktörleri olarak bulunmuştur. Ayrıca farklı seviyelerdeki DOB’li çocuklarda fiziksel aktivite düzeyi ve depresyon açısından anlamlı fark bulundu (p<0,05).

Sonuç:

Bu çalışmada DOB ile fiziksel aktivite düzeyi arasında negatif yönde, depresyon arasında pozitif yönde bir ilişki tespit edildi. Çocukların ve ailelerin DOB konusunda bilinçlendirilmeleri önemlidir. Ayrıca, DOB ile ilişkili olarak fiziksel aktivite seviyesini artırmak ve depresyonu azaltmak için çocuklar çeşitli egzersiz programlarına yönlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Bağımlılık, egzersiz, çocuk, depresyon, fiziksel aktivite, fiziksel kapasite

Tam Metin (İngilizce)