Özgün Araştırma

Diyabetik ve Nondiyabetik Hastalarda Katarakt Cerrahisi Sonrası Makula Kalınlıklarının Optik Koherens Tomografi ile Değerlendirilmesi

10.5152/jarem.2019.2108

  • Özge Pınar Akarsu Açar
  • Ali Olgun
  • Erdem Ergen
  • Atila Gökçe Demir
  • Dilek Güven

Gönderim Tarihi: 14.04.2018 Kabul Tarihi: 29.06.2018 J Acad Res Med 2019;9(1):32-37

Amaç:

Diyabetik olan ve olmayan hastalarda komplikasyonsuz katarakt cerrahisi sonrası makula kalınlıklarındaki değişimin optik koherens tomografi (OKT) cihazı ile değerlendirilmesi.

Yöntemler:

Kasım 2012- Şubat 2013 tarihleri arasında katarakt cerrahisi için Göz Hastalıkları Kliniği’ne başvuran hastalar bu prospektif çalışmaya dahil edildi. Elektif fakoemulsifikasyon cerrahisi uygulanan, preoperatif makula ödemi olmayan 28 diyabetik hastanın 28 gözü ve diyabetik olmayan 40 hastanın 40 gözü değerlendirildi. Hastaların santral makula kalınlık (SMK) ölçümleri ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 1.hafta, 1.ay, 3.ay ve 6.ayda OKT cihazı ile değerlendirildi. Diyabetin süresi, diyabet regülasyonu için alınan tedavi ve hafif nonproliferatif diyabetik retinopati (NPDR) varlığı ayrıca incelendi.

Bulgular:

Katarakt cerrahisi sonrası OKT ile değerlendirilen SMK değerlerinin her iki grupta da istatistiksel olarak anlamlı artış gösterdiği saptandı. SMK değerlerinde gözlenen değişimlerde iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark izlenmedi. Diyabetik hastalarda; diyabetin süresi, diyabet regülasyonu için alınan tedavi, hafif NPDR varlığı ile SMK değişimleri arasında istatistiksel anlamlı ilişki saptanmadı.

Sonuç:

Komplikasyonsuz katarakt cerrahisi sonrası hafif NPDR olan veya olmayan diyabetik hastalar ile diyabetik olmayan sağlıklı kişilerde benzer SMK değişiklikleri beklenebilir.

Anahtar Kelimeler: Optik koherens tomografi, santral makula kalınlığı, diyabetik retinopati, kistoid makula ödemi