Olgu Sunumu

Düşük Kalp Debisi Sendromuna Sekonder Akut Abdominal Aort Trombozu

10.5152/jarem.2012.30

  • Nihan Kayalar
  • Berk Özkaynak
  • Funda Gümüş
  • Bülent Mert
  • Hüseyin Kuplay
  • Adil Polat
  • Fatma Tuğba İlal Mert
  • Vedat Erentuğ

Gönderim Tarihi: 17.08.2012 Kabul Tarihi: 27.08.2012 J Acad Res Med 2012;2(3):124-126

Akut aort okluzyonu nadir görülen ancak yüksek morbidite ve mortalite ile seyreden bir patolojidir. Aort içinde trombüs formasyonu, masif emboli, aterosklerozla ilişkili diğer etiyolojiler ile düşük akım ve hiperkoagulabilite bu patolojiye yol açan nedenleri oluşturmaktadır. Klinik olarak akut bacak iskemisi ve bacaklarda nörolojik semptomlar, batınla ilişkili semptomlar ve akut hipertansiyon ile bulgu verebilir. Yazımızda akut miyokard enfarktüsü sonrası düşük kalp debisi sendromuna sekonder, abdominal aortada in situ trombüs oluşmasına bağlı total okluzyon vakasını ve tedavi seçeneklerini sunmayı amaçlamaktayız. Altmış bir yaşında erkek hastaya kliniğimize refere edilmeden 5 gün önce volvulus nedeniyle sigmoid kolon rezeksiyonu uygulanmıştır. Akut inferior miyokard enfarktüsü tanısı konulan hastaya acil olarak koroner anjiyografi yapılarak sağ koroner artere başarılı stent uygulaması yapıldı. Bu esnada femoral nabızların olmadığı farkedildiğinden uygulama sağ brakial arterden yapıldı ve aortografi ile abdominal aort görüntülendi. Aortanın total olarak infrarenal seviyede tıkandığı gözlendi. Sorulduğunda hasta bacaklarında ağrı ve uyuşma olduğunu söyledi. Acil olarak operasyona alınarak lokal anestezi ile her iki femoral artere embolektomi yapıldı ve bol miktarda trombüs temizlendi. Operasyon sonunda distal nabızlar palpe edilmekteydi. Yoğun bakım takiplerinde hastada asidoz, hipotansiyon, oligüri ve artmış inotrop ihtiyaci ile birlikte klinik kötüleşme gözlendi. Hasta kardiyak yetmezlik ve metabolik problemler nedeniyle postoperatif 2. gün kaybedildi. Başarılı cerrahi tedavi sonrası dahi yüksek mortalite ile seyreden bu patolojide erken tanı ve tedavi önem arz etmektedir. Seçilecek cerrahi tedaviye hastanın genel durumuna, kronik aortik aterosklerotik hastalığın varlığına, renal ve mezenterik iskemi olup olmamasına ve hastanın kardiyak fonksiyonlarının iyi olup olmamasına göre karar verilmesi gereklidir. (JAREM 2012; 2: 124-6)

Anahtar Kelimeler: Abdominal aort, tromboz, cerrahi tedavi