Özgün Araştırma

Ejakülasyon Sıklığının Serum Prostat Spesifik Antijen Düzeyine Etkisi

10.5152/jarem.2015.685

  • Mehmet Karabakan
  • Serkan Akdemir
  • Alp Özgür Akdemir
  • Çetin Volkan Öztekin
  • Özer Güzel
  • Cevdet Serkan Gökkaya
  • Mesut Çetinkaya

Gönderim Tarihi: 25.02.2015 Kabul Tarihi: 18.03.2015 J Acad Res Med 2015;5(2):56-59

Amaç:

Serum prostat spesifik antijen (PSA) düzeyleri prostat kanserinin tanısında oldukça önemlidir. PSA düzeyini prostat kanseri haricinde sistoskopi, prostat biyopsisi, prostatit ve manüplasyon gibi sebepler de yükseltebilmektedir. Ayrıca ejakülasyonun serum PSA düzeyini etkilediğine yönelik çalışmalar mevcuttur. Biz bu çalışmada ejakülasyon sıklığının serum PSA düzeyi üzerine etkisini araştırmayı amaçladık

Yöntemler:

Çalışmaya Ekim 2009 ile Ağustos 2012 tarihleri arasında üroloji polikliniğine alt üriner sistem semptomları (LUTS) ile başvuran 48-69 yaş aralığındaki toplam 135 erkek hasta dâhil edildi. Aylık ejakülasyon sayısı 0-5 olanlar Grup 1, 6-10 olanlar Grup 2 ve 11-20 arasında olan hastalar Grup 3 olarak gruplandırıldı. Ejakülasyon sıklığına göre ayrılan üç grup (Grup 1, Grup 2 ve Grup 3) total ve serbest PSA (t/s PSA) değerleri, yaş, uluslararası prostat semptom skoru (IPSS) ve prostat volümleri, uluslararası erektil fonksiyon değerlendirme skoru (IIEF), PSA dansitesi (PSAD) açısından karşılaştırıldı.

Bulgular:

Gruplar arasında total ve serbest PSA düzeyleri, yaş, IPSS, prostat volümü ve PSA dansitesi açısından anlamlı fark saptanmadı.

Sonuç:

Çalışmamızda ejakülasyon sıklığının serum PSA düzeyi üzerine etkisinin olmadığı görüldü. (JAREM 2015; 5: 56-9)

Anahtar Kelimeler: Ejakülasyon sıklığı, prostat spesifik antijen, ejakülasyon