Orijinal Araştırma

Eklem İçi Kalkaneus Kırıklarının Radyolojik ve Fonksiyonel Değerlendirilmesi: Eşlik Eden Yaralanması Olan ve İzole Kırıkların Karşılaştırılması

10.4274/jarem.galenos.2021.3926

  • Esra Çirci
  • Alican Barış

Gönderim Tarihi: 17.11.2020 Kabul Tarihi: 02.03.2021 J Acad Res Med 2021;11(2):137-142

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, kalkaneal kilitli kompresyon plağı ile tedavi edilen eklem içi yer değiştirmiş kalkaneus kırığının yaralı ve izole kırıklar arasında fonksiyonel ve radyolojik sonuçlara göre bir karşılaştırmayı değerlendirmektir.

Yöntemler:

Kalkaneusun yer değiştirmiş eklem içi kırığı olan 33 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar açık redüksiyon internal tespit tekniği ile lateral ekstensil yaklaşımla ameliyat edildi. Hastaların takip süreleri 4 yıldan fazlaydı. Preoperatif ve post-operatif radyografiler ile Böhler’in ve Gissane açısı, Ortopedik Ayak ve Ayak Bileği Derneği (AOFAS) arka ayak skoru ile değerlendirildi.

Bulgular:

Ek yaralanması olan ve olmayan hastalar arasında takip süresi (p=0,646), komplikasyon görülme oranı (p=0,797) ve son kontroldeki sonuçların dağılımı (p=0,309) açısından anlamlı bir fark yoktu. Ek yaralanması olmayan hastalarda AOFAS skoru anlamlı olarak daha yüksekti (p=0,036). Eşlik eden herhangi bir yaralanması olmayan hastalarda ameliyat sonrası Böhler açısı eşlik eden yaralanmalı hastalara göre anlamlı derecede yüksekti (p=0,007). Post-operatif Gissane açısı, ek yaralanması olan ve olmayanlar hastalar arasında anlamlı olarak farklı değildi (p=0,241).

Sonuç:

Çalışmamızda eşlik eden yaralanması olan kalkaneus kırığı hastalarında radyolojik ve fonksiyonel sonuçların olumsuz etkilediği belirlenmiştir. Kalkaneus kırıklarının tedavisi sırasında ilişkili yaralanmalar değerlendirilmeli ve ayrıca iyileşme süreci üzerindeki olumsuz etkisi de dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kalkaneus kırığı, bilateral, eşlik eden yaralanma, radyolojik değerlendirme, fonksiyonel değerlendirme

Tam Metin (İngilizce)