Özgün Araştırma

Epstein Kriterlerine Uygun Hastaların Radikal Retropubik Prostatektomi Sonrası Onkolojik Sonuçları

10.5152/jarem.2015.626

  • Cüneyt Özden
  • Binhan Kağan Aktaş
  • Mehmet Murat Baykam
  • Süleyman Bulut
  • Güven Erbay
  • Süleyman Tağcı
  • Cevdet Serkan Gökkaya
  • Ali Memiş

Gönderim Tarihi: 24.11.2014 Kabul Tarihi: 02.02.2015 J Acad Res Med 2015;5(1):6-9

Amaç:

Epstein klinik önemsiz prostat kanseri kriterlerine göre, potansiyel olarak aktif izlem yapılabilecek lokalize prostat kanseri hastalarımızın radikal retropubik prostatektomi (RRP) operasyonu sonrası onkolojik sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi ve yorumlanması hedeflenmiştir.

Yöntemler:

2000-2014 yılları arasında klinik lokalize prostat kanseri nedeniyle RRP uyguladığımız 305 hastanın kayıtları incelendi. Bu hastaların Epstein kriterlerinin tümünü [biyopsi Gleason skoru (GS) <7, kanser pozitif biyopsi kor sayısı <3, pozitif korlarda tümör yüzdesi <%50, klinik T1c ve prostat spesifik antijen (PSA) dansitesi <0,15 ng/mL] karşılayan 18’i çalışmaya dahil edildi. Cerrahi spesmen GS’lerinde biyopsiye göre yükselme olan ya da tümörü organ dışına çıkan hastalarda klinik önemli hastalık olduğuna karar verildi. Ayrıca biyokimyasal rekürrens gelişimi açısından hastaların postoperatif izlemleri incelendi.

Bulgular:

Hastaların ortalama yaşı 61,6±6,01 yıl, serum PSA düzeyi 5,51±1,1 ng/mL ve prostat volümü 45,2±10,13 mL idi. Hastaların 5’inde (%27,8) ekstrakapsüler yayılım (EKY), 4’ünde (%22,5) GS’de yükselme, 1’inde (%5,5) hem EKY hem de GS’de yükselme tespit edildi. Toplam 8 hastada (%44,4) klinik önemli hastalık tespit edildi. Hastaların hiçbirinde seminal vezikül invazyonu veya lenf nodu tutulumu yoktu. RRP sonrası ortalama 48,7±31,2 aylık takipte hiçbir hastada biyokimyasal rekürrens saptanmadı.

Sonuç:

Çalışmamızın bulguları klinik önemsiz prostat kanserlerini öngörmemizi sağlayan Epstein kriterlerinin ciddi oranda yanılabileceğini göstermiştir. (JAREM 2015; 5: 6-9)

Anahtar Kelimeler: İzlem, neoplazm derecelendirmesi, patoloji, prostate adenocarcinoma, prostat kanseri, retropubik prostatektomi