Özgün Araştırma

Evde Sağlık Hizmeti Kapsamındaki Hastaların Sosyodemografik Özellikleri ve Tıbbi Durumları

10.5152/jarem.2017.1286

  • Muhammed Mustafa Uzan
  • Memet Taşkın Eğici
  • Dilek Toprak

Gönderim Tarihi: 12.10.2016 Kabul Tarihi: 26.01.2017 J Acad Res Med 2017;7(3):117-121

Amaç:

Çalışmanın amacı; evde sağlık hizmeti alan hastaların tıbbi durumlarını, sosyodemografik özelliklerini ve aynı zamanda sağlık dışı diğer ihtiyaçlarını incelemektir.

Yöntemler:

Evde sağlık hizmeti alan hasta ve/veya hasta yakınlarına 27 sorudan oluşan anket uygulandı. Tanımlayıcı, kesitsel bir çalışmadır. Analizlerde SPSS 22.0 programı kullanılmıştır.

Bulgular:

Çalışmaya 170 hasta dâhil edildi. Hastaların %38’i 75-84 yaş aralığındaydı. Kadın popülasyon fazla idi. En fazla hipertansiyon tanısı yer almaktaydı. Hastaların en çok aldığı hizmet %72 (n=123) rutin muayene ve tetkik istemiydi. Hastaların %80’inden fazlası sağlık dışı sorunu olduğunu belirtti. Hastalarımızın %90’ı (n=160) almış oldukları evde sağlık hizmetinden memnundu. Hastaların %71’i (n=121) sosyal anlamda ailesi dışında kimseden destek görmüyordu.

Sonuç:

Hastaların ulaşım, barınma ve ısınma gibi sağlık dışı sorunları mevcuttur. Bu sorunların çözülebilmesi için kamu ve sivil toplum örgütlerinin verdikleri hizmetlerin koordine edilmesi, hizmetin kapsamının sağlık dışı diğer sosyal bileşenleri de içine alacak şekilde genişletilmesi yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Evde sağlık hizmeti, sağlık dışı diğer sorunlar, memnuniyet