Özgün Araştırma

Fleksibl Sistoskopide Lidokainli Üretral Jel ile Lidokainli Jel-İntramusküler Diklofenak Kombinasyonunun Analjezik Etkinliğinin Karşılaştırılması

10.5152/jarem.2018.2056

  • Arif Özkan
  • Nusret Can Çilesiz
  • Arif Kalkanlı
  • Kadir Ömür Günseren
  • Özkan Onuk
  • Aydın İsmet Hazar
  • Mustafa Bahadır Can Balcı

Gönderim Tarihi: 19.03.2018 Kabul Tarihi: 11.06.2018 J Acad Res Med 2018;8(3):157-160

Amaç:

Bu çalışmada fleksibl sistoskopi uygulanan erkek hastalarda %2 lidokainli jel ve %2 lidokainli jel-diklofenak kombinasyonunun ağrı üzerine etkilerini araştırılması amaçlandı.

Yöntemler:

04/2016 ve 04/2017 tarihleri arasında altüriner sistem semptomları ve mesane tümörü nedeniyle kontrol fleksibl sistoskopi uygulanan erkek hastalar alındı. Aktif üriner enfeksiyonu olan, üretra darlığı olan, sistoskopi esnasında biyopsi, kateter çekme ya da yerleştirme gibi ilave işlem uygulanan, mükerrer sistoskopileri olan ve duyusal nörolojik defisiti olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Hastalar kullanılan analjezi türüne göre 2 gruba ayrıldı. Grup I’deki 116 hastaya %2 lidokainli jel, grup II’deki 109 hastaya jele ilaveten intramuskuler 75 mg diklofenak uygulandı. Jel grubunda işlemden 15 dakika önce ve hemen işlem öncesi üretraya 10’ar cc %2 lidokainl jel instile edildi. Diğer gruba ise aynı jel instilasyonuna ilaveten yarım saat önce intramuskuler 75 mg diklofenak uygulandı. Tüm işlemler aynı ürolog tarafından gerçekleştirildi. İşlem sonrası hastalara VAS skorları dolduruldu ve gruplar karşılaştırıldı.

Bulgular:

Grup I’deki hastaların ortalama yaşları 61±13,1 yıl iken Grup II’de 59±13,2 yıldı (p=0,060). Ortalama işlem süresi Grup I’de 341±42,7 ve Grup II’de 342±51,1 saniyeydi (p=0,586). Gruplar arasında ağrı skorları arasında istatistiksel olarak fark saptandı. (Grup I: 6,1±2,5, Grup II: 4,3±1,7, p<0,001).

Sonuç:

Erkeklerde fleksibl sistoskopide %2 lidokainli jel kullanımına yarım saat önceden yapılan intramuskuler diklofenak ilavesi ile sadece üretral jele nazaran daha etkili bir analjezi sağlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Fleksibl sistoskopi, analjezi, lidokainli jel, diklofenak