Özgün Araştırma

Gelişimsel Kalça Displazili Çocuklarda Tedavi Yaşının ve Cerrahi Yöntemin Klinik ve Radyolojik Sonuçlara Etkisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

10.5152/jarem.2016.1024

  • Hüseyin Yorgancıgil
  • Ahmet Aslan
  • Demir Demirci
  • Tolga Atay

Gönderim Tarihi: 29.12.2015 Kabul Tarihi: 06.01.2016 J Acad Res Med 2016;6(3):177-182

Amaç:

Bu çalışmada tedavisine 18 aylıktan önce ve sonra başlanan Gelişimsel Kalça Displazili (GKD) çocuklarda; yaşın ve uygulanan tedavinin, klinik ve radyolojik sonuçlar üzerine etkisini araştırdık.

Yöntemler:

Ocak 1997-Aralık 2010 yılları arasındaki tipik GKD tanısı konularak, tedavi ve takipleri yapılan hastalardan, en az dört yıl düzenli takip edilen ve son kontrolde beş yaş ve üzerinde olan; 35 hastanın 46 kalçası çalışmaya dahil edildi. Grup 1: ≤18 aylık, anterior girişimle açık redüksiyon uygulanan hastalardan oluşuyordu. Grup 2 ise (>18 aylık, anterior açık redüksiyonla birlikte Salter innominate osteotomi yapılan olgulardan oluşuyordu.

Bulgular:

Klinik ve radyolojik değerlendirme bakımından Grup 1’de başarılı sonuçlar Grup 2’ye göre daha fazla olmasına rağmen gruplar arasında anlamlı istatistiksel fark yoktu (sırasıyla, p=0,332 ve p=0,425). Diğer yandan revizyon cerrahisi gerekliliği ve avasküler nekroz görülmesi Grup 2’de Grup 1’e göre daha fazlaydı ve istatistiksel bakımdan anlamlı fark vardı (sırasıyla, p=0,30 ve p=0,046).

Sonuç:

Klinik ve radyolojik başarılı sonuçlar bakımından Grup 1’deki oranların daha yüksek olması dikkat çekicidir. Ayrıca avasküler nekroz gelişimi ve uygulanan ikincil cerrahiler açısından Grup 1 lehine anlamlı fark olması, GKD tedavisinde erken yaşta uygulanan daha basit girişimlerle daha başarılı sonuçlar alındığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Gelişimsel kalça displazisi, açık redüksiyon, innominate osteotomi, avasküler nekroz