Özgün Araştırma

Genç Bireylerde Müzik Maruziyeti Sonrası Olivokoklear Efferent Sistem Aktivasyonunun Değerlendirilmesi

10.5152/jarem.2019.2090

  • Erdoğan Bulut
  • Elçin Nurçin
  • Şule Yılmaz
  • Selis Gülseven Güven
  • Memduha Taş

Gönderim Tarihi: 10.04.2018 Kabul Tarihi: 08.06.2018 J Acad Res Med 2019;9(1):38-44

Amaç:

Bu çalışmada müzik maruziyeti sonrası genç bireylerde olivokoklear efferent sistem aktivasyonun işitme sistemi üzerindeki koruyucu rolü araştırılmıştır.

Yöntemler:

Yaşları 19-22 yıl arasında değişen (Yaş ort±SS=19,63±0,83) işitmesi normal 22 genç-yetişkin birey çalışma kapsamına alındı. Tüm bireylere 30 dakika boyunca 85.4 dBA seviyesinde müzik dinletildi. Müzik maruziyeti öncesi, hemen sonrası ve 300 dakika dinlenme sonrası üç aşamada katılımcılara saf ses odyometri, immitansmetrik ölçümler, Distortion Product Otoakustik Emisyon (DPOAE) testleri ve kontralateral akustik uyaran yokluğunda ve varlığında Transient Evoked Otoakustik Emisyon (TEOAE) ölçümlerini içeren odyolojik değerlendirme yapıldı.

Bulgular:

Müziğe maruziyet öncesi, sonrası ve dinlenme sonrası üç aşamada yapılan odyolojik değerlendirmelerde bireylerde işitme eşikleri ve DPOAE Sinyal-gürültü oranı (S/N-R) yanıtları açısından ölçülen tüm frekanslarda istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). Müzik maruziyeti hemen sonrasında kontralateral 0.5 kHz stapes refleks eşiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir artış elde edilirken (p=0,02), dinlenme sonrası yapılan ölçümlerde ise ölçülen tüm frekanslarda anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). TEOAE S/N-R yanıtlarında müzik maruziyeti hemen sonrasında 1 kHz (p=0,016) ve 1.4 kHz (p=0,009)’de istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş saptanır iken, dinlenme sonrası yapılan ölçümlerde ise maruziyet öncesine göre ölçülen tüm frekanslarda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0,05). Kontralateral akustik uyaran varlığında elde edilen TEOAE amplitüdlerinde müzik maruziyeti öncesine göre hemen sonrasında ve dinlenme sonrasında da ölçülen tüm merkez frekanslarında istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş gözlendi (p<0,001).

Sonuç:

Müziğe maruziyet sonrası kontralateral stapes refleks eşik artışı ve kontralateral akustik uyaran varlığında TEOAE amplitüdlerin düşmesi ile gözlenen anlamlı supresyon etkisi olivokoklear efferent sistemin akustik travma karşısında koruyucu rolü olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Efferent yol, akustik, gürültüye bağlı işitme kaybı, otoakustik emisyon, müzik