Özgün Araştırma

Glokomatöz Optik Disk Nedeni ile Glokom Şüphesi Takibindeyken Göz İçi Basıncı Artan Hastaların HRTII Analizlerinin Karşılaştırılması

10.5152/jarem.2013.18

  • Göktuğ Demirci
  • Banu Arslan
  • Mustafa Özsütçü
  • Gökhan Gülkılık
  • Selim Kocabora
  • Mustafa Eliaçık

Gönderim Tarihi: 02.03.2013 Kabul Tarihi: 04.04.2013 J Acad Res Med 2013;3(2):69-73

Amaç:

Bu çalışmada amacımız glokomatöz optik disk nedeni ile glokom şüphesi takibindeyken göz içi basıncı (GİB) artan hastaların HRTII parametrelerindeki farkları belirlemektir.

Yöntemler:

Optik disk çukurluğuna bağlı glokom şüphesi olup HRTII çekimleri yapılmış, normal kornea kalınlığı, normal görme alanı ve normal GİB olan ve daha sonraki takiplerde GİB yükselen ortalama yaşı 49,30±8,40 yıl olan 29 hastanın (18 kadın, 11 erkek) 58 gözü ile fizyolojik çukurluğa sahip ve herhangi bir glokom şüphesi bulunmayan, fakat rutin tarama sırasında önceden HRTII çekimi yapılmış, ortalama yaşı 53,20±7,40 yıl olan 16 hastanın (10 kadın, 6 erkek) 32 gözü çalışmaya dahil edildi. İlk ve son göz içi basınçları, ilk ve son HRTII global değerleri, yaş ve cinsiyetleri retrospektif olarak karşılaştırıldı.

Bulgular:

GİB yükselen hastaların ortalama takip süresi 9,10±3,69 yıl, kontrol grubunun ise 10,13±0,62 yıl bulundu. Çalışma grubunun son ölçümünde ilk ölçüme göre GİB artış oranı kontrol grubundan anlamlı (p<0,05) olarak daha yüksek bulundu. İki grup arasında yaş, cinsiyet, disk alanı, ilk ve son ölçüm arası süre açısından anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Optik disk çukurluk alanı (ODÇA), optik disk çukurluk hacmi (ODÇH), çukurluk/disk alan oranı, ortalama optik disk çukurluk derinliği (ODÇD), maksimum ODÇD nin yıllar içinde değişim oranı açısından gruplar arasında fark bulunamadı, fakat ilk ölçülen global değerler kontrol grubundan anlamlı olarak daha yüksek bulundu.

Sonuç:

Küçük bir grup olmasına karşın, bu çalışma glokom şüphesi olan hastaların GİB yükselmeden ve yükseldikten sonra optik sinir başı (OSB)’nın HRTII ile yapısal analizini gösteren ilk çalışmadır. Çalışmamız optik disk çukur alanı, çukurluk/disk alan oranı, ortalama ODÇD ve maksimum ODÇD’nin, ileride GİB artışı için bir risk oluşturabileceğini göstermiştir. Sonuçlarımıza göre OSB parametrelerindeki glokomatöz özelliklerin GİB yükselmeden tespit edilmesi, ileride gelişebilecek oküler hipertansiyon (OHT) ve primer açık açılı glokom (PAAG)’un erken tahmin edilmesini sağlayabilecektir. (JAREM 2013; 3: 69-73)

Anahtar Kelimeler: Glokom, göz içi basıncı, HRTII, oküler hipertansiyon