Özgün Araştırma

Hastane Yönetimi Açısından Radyasyon Güvenliğinin Önemi ve Radyoloji Teknisyenlerinin Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi

10.5152/jarem.2016.1056

  • Şirin Özkan
  • Gökhan Aba
  • Bülent Tekinsoy

Gönderim Tarihi: 30.01.2016 Kabul Tarihi: 25.02.2016 J Acad Res Med 2016;6(3):162-169

Amaç:

Hastaneler birçok risk etkenini içinde barındıran sağlık kurumlarıdır. Bu risklerden biri de çalışanların radyasyona maruz kalmasıdır. Bu çalışmanın amacı, radyasyon güvenliği konusunda radyoloji teknisyenlerinin farkındalık düzeylerini incelemek ve radyasyon güvenliğinin hastane yönetimi açısından önemini vurgulamaktır.

Yöntemler:

Çalışma, Kocaeli’ndeki hastanelerde çalışan toplam 96 radyoloji teknisyeni üzerinde yapılmıştır. Çalışanlara; literatür bilgisinden, Türk Radyoloji Derneği Radyolojinin yapmış olduğu radyasyon farkındalığı anketinden ve ilgili diğer kaynaklardan elde edilmiş anket uygulanmış ve sonuçlar analiz edilmiştir.

Bulgular:

Radyoloji teknisyenlerinin büyük çoğunluğu (%96,9) kişisel dozimetrelerini düzenli olarak kullanmakta, fakat sadece %70,8’i dozimetre sonuçlarını takip etmektedir. Kurşun yelek kullanım oranı hem kendileri hem de hastaları için %26 olarak tespit edilmiştir. Çalışanların kurşun yelek kullanım durumları ile hastalara kurşun yelek kullandırma durumları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. %61,4’ünün radyasyon bilgi düzeylerine ilişkin yöneltilen test sorularının yarısından fazlasına doğru cevap vermiştir. % 89,6’sı ise radyolojik istemlere dikkat edilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Sonuç:

Sağlık sektöründe teşhis ve tedavide vazgeçilmez öneme sahip radyasyonun zararlı etkilerinden, sağlık çalışanlarının ve hastaların korunması konusunda hem radyoloji teknisyenlerine hem de hastane yönetimlerine oldukça önemli görevler düşmektedir. Radyoloji teknisyenlerinin genel olarak radyasyon güvenliği hususunda bilgi düzeyinin yeterli olduğu, fakat uygulamada güvenlik konusunu çok fazla önemsemedikleri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Radyasyon güvenliği, hastane yönetimi, radyasyon farkındalığı